Bakalářské studium na geologické sekci

Geologie

Naučíte se základy obecné geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a geochemie, ale i aplikovaných oborů jako jsou ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Studium zahrnuje i další předměty jako jsou např. chemie, fyzika či statistika, které jsou nutné a svým obsahem i zaměřené na pochopení hlavních geologických předmětů. Nabyté vědomosti si budete doplňovat praktickými zkušenostmi z řady terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

Geologie se specializací Geoarcheologie

V dnešní době neexistuje žádný vědní obor zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Často se však obory vzájemně ovlivňují pouze v omezené míře. Samostatné vědní disciplíny existují vedle sebe a překryv vzniká spoluprací specialistů. Pokud jsou ale vzájemné vlivy hluboké a dlouhodobé, může dokonce vzniknout nové interdisciplinární zaměření s odborníky, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Takovými vědními obory jsou právě geologie i archeologie, které mají překvapivě poměrně významný vzájemný překryv. V současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat a lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat, jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů.

Pro úspěšný rozvoj takové spolupráce jsou vítaní odborníci se širokým základem obou vědních disciplín a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byla v rámci studijního programu vytvořena specializace, která umožní prakticky studovat tuto zdánlivě neobvyklou kombinaci přírodovědného a humanitního oboru. Pokud se jí budete věnovat, stanete se mezioborovými specialisty. A pokud budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů u nás!

Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

Bakalářský studijní program Geologie se zaměřením na vzdělávání vám poskytne teoretický základ širokého spektra geologických oborů a základní přehled z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Tento "dvouobor" budete studovat s vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Geologii lze studovat s chemií nebo biologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. Kromě pokračování studia učitelství geologie pro střední školy na magisterském stupni budete připraveni i na přechod do navazujícího studia geologie nebo geobiologie či do některé z odborných specializaci druhého oboru.

Geotechnologie

Bakalářský studijní program Geotechnologie poskytuje vzdělání v disciplínách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Náplň studia samozřejmě zahrnuje i základní geologické disciplíny v rozsahu nezbytném jak pro potřeby oboru, tak pro případné navazující magisterské studium. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkušenosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

Hospodaření s přírodními zdroji

Bakalářský studijní program Hospodaření s přírodními zdroji je zaměřen na velmi aktuální problematiku využívání přírodních zdrojů, mezi něž patří jak neobnovitelné zdroje (nerostné suroviny), tak zdroje pokládané obecně za obnovitelné (voda, půda, složky biosféry). Reaguje na potřebu vychovávat odborníky s mezioborovým přesahem, kde dochází k překryvu poznatků studia věd o Zemi, obecných znalostí o využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

Hydrologie a hydrogeologie

Studium programu Hydrologie a hydrogeologie umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní program je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Praktická geobiologie

Cesta k porozumění jemnému mechanizmu rovnováhy v dnešní přírodě vede přes pochopení dlouhodobých evolučních trendů života na Zemi. Sledovat několik stovek miliónů let vývoje života na Zemi často z nepatrných záznamů v hornině je napínavé dobrodružství. Zveme proto všechny zájemce o živou a neživou přírodu, aby se v rámci tohoto studijního program naučili základy této zajímavé práce. Podobný program zatím není v nabídce žádné vysoké školy nejen v České republice, ale ani v okolním středoevropském prostoru.

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Přijímačky

papouch-rever.png

Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád, středoškolské odborné činnosti nebo vybraných korespondenčních seminářů přijímáme bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. Pro některé studenty prvních ročníků máme připraveno motivační stipendium.

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg