Obor

Geotechnologie

"Pokročilá věda se nedá odlišit od magie."
— Arthur Charles Clarke

Geotechnologie

Bakalářský obor Geotechnologie poskytuje vzdělání v disciplínách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Náplň studia samozřejmě zahrnuje i základní geologické disciplíny v rozsahu nezbytném jak pro potřeby oboru, tak pro případné navazující magisterské studium. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkušenosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

Co se naučím

Studium vás vybaví interdisciplinárními znalostmi přírodovědných a technických disciplín s důrazem na hydrogeologii, inženýrskou geologii a užitou geofyziku, včetně informačních technologií potřebných pro práci se získanými daty. Naučíte se využívat moderní přístrojové vybavení pro laboratorní práce i terénní průzkum, včetně komplexního souboru geofyzikálních metod. Budete moci provádět různorodé práce v rámci inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, vodohospodářských a hydrogeologických činností, geologických, geofyzikálních a environmentálních prací.

Kde se
uplatním

Uplatnění můžete nalézt na pozicích středně-technického personálu a asistentů v geologických institucích, ve firmách a organizacích, zabývajících se environmentální problematikou, hydrogeologií, inženýrskou geologií nebo geofyzikálním průzkumem. Zájem o absolventy je i v aplikovaném výzkumu a na úřadech různých stupňů při správních činnostech. Kvalitních absolventů je stále méně než volných pracovních míst. Uplatnit se lze v soukromých firmách, státní správě i výzkumných institucích doma i za hranicemi.

"Dějiny světa se stávají stále více závodem mezi vzděláním a katastrofou."

— Herbert George Wells

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Většina absolventů bakalářské Geotechnologie obvykle pokračuje ve studiu v magisterském stupni, zejména ve dvouletém magisterském oboru Aplikovaná geologie, ve kterém je i možnost dalšího pokračování v doktorském studiu.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Na studijní obor Geotechnologie budou přijati všichni uchazeči bez přijímací zkoušky.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
13
zapsaných
v roce 2017/2018
12262 m
hloubka nejhlubšího vrtu (poloostrov Kola)
3,55 g/cm³
hustota diamantu

Studijní zázemí

Výuka bakalářské Geotechnologie zahrnuje přednášky, praktická cvičení a terénní kurzy. Podle svého zaměření probíhají některá cvičení ve speciálních laboratořích vybavených současnou moderní technikou, se kterou se absolventi setkají i v praxi. Specializovaná terénní cvičení si mohou studenti volit podle svého vlastního odborného zájmu a budoucího zaměření.

Úspěchy oboru

Obor Geotechnologie byl akreditován v roce 2010, první studenti byli ke studiu přijatí ve školním roce 2010/11. Většina absolventů v současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studiu, takže na jejich úspěchy a výrazné prosazení v praxi teprve čekáme.

"Víte, můžeme se na svět dívat buď z Boží perspektivy a vše vidět jako osud. Anebo s tím vším zkusit něco dělat."

— Václav Cílek, z rozhovoru pro EURO

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením