prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

geograf – hydrolog, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

"Od mládí jsem miloval cestopisy a hlavně mapy. V dobách omezených možností cestování mě vzrušovaly exoticky znějící názvy měst, hor, jezer a řek... Dávné sny jsem si začal plnit až na Přírodovědecké fakultě, která mi umožnila nejen cestovat, ale v těch exotických krajích i bádat. Sibiřský Bajkal, velehory střední Asie nebo prameny Amazonky – do všech těchto končin mě zavedla geografie."

Studijní program: Geografie

Obor

Geografie a kartografie

Během studia oboru Geografie a kartografie poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů.

Obor

Fyzická geografie a geoinformatika

Studium bakalářského studijního oboru Fyzická geografie a geoinformatika se specializuje na přírodní procesy a jevy a moderní geoinformační technologie, zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ). Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na matematiku, fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

Obor

Sociální geografie a geoinformatika

Bakalářský obor Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší specializaci na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Obor

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď jako jednooborové (jednoaprobační), nebo v kombinaci geografie s biologií, matematikou (spolu s MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS UK) či dějepisem (na PedF UK). (Dvouobory Tělesná výchova-geografie a Dějepis-geografie jsou vypisovány na příslušných spolupracujících fakultách.) Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Obor

Povrchová a podzemní voda

Studium oboru Povrchová a podzemní voda umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní obor je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní program: Vědy o Zemi

Obor

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Studijní program: Demografie

Obor

Demografie se sociální geografií

Studium tohoto oboru umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj.

Obor

Demografie se sociologií

Studium demografie společně se sociologií nabízí studentům možnost hlouběji proniknout do demografické problematiky. Během bakalářského studia Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení.

Studium demografie probíhá na PřF UK, studium sociologie na FF UK.

Obor

Demografie s ekonomií

Bakalářské studium demografie s ekonomií umožňuje získat ucelený pohled na demografickou problematiku a její ekonomické, sociální, geografické a další kontexty v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti s oborem ekonomie získáte možnost lépe proniknout do sféry aplikované demografie, makroekonomie, ekonometrie či veřejných financí. Mimo jiné se seznámíte s užitím matematických a statistických metod i základů kartografie a GIS.

Studium demografie probíhá na PřF UK, studium ekonomie na FSV UK.

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg