Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"You can never be overdressed or overeducated."
— Oscar Wilde

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď jako jednooborové (jednoaprobační), nebo v kombinaci geografie s biologií, matematikou (spolu s MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS UK) či dějepisem (na PedF UK). (Dvouobory Tělesná výchova-geografie a Dějepis-geografie jsou vypisovány na příslušných spolupracujících fakultách.) Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Co se naučím

Během studia získáte široké teoretické i praktické základy z vědního oboru geografie (z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální a politické geografie, kartografie a geoinformatiky) a z oborů pedagogicko‐psychologických. Zároveň si osvojíte řadu obecných dovedností jako je práce na PC s GIS i obecným software, komunikace v mateřském i cizím jazyce, spolupráce v týmu apod. Šíře osvojených znalostí a dovedností poskytuje absolventům vysokou flexibilitu.

Kde se
uplatním

Získané znalosti a dovednosti můžete uplatnit v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské práci v různých médiích, administrativních funkcích obecních, městských a krajských úřadů apod. Absolventi však v převážné většině pokračují ve studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie pro střední školy nebo dalších geografických oborů.

"Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách."

— Miroslav Zikmund

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolventům oboru se doporučuje studovat navazující magisterské studium Učitelství geografie pro SŠ (samostatně nebo v kombinaci s biologií, matematikou, tělesnou výchovou, výhledově i s dějepisem). Můžete se hlásit i do navazujícího magisterského studia dalších oborů garantovaných geografickou či biologickou sekcí PřF (ev. MFF a FTVS podle druhé aprobace), příp. na jiných vysokých školách.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a úspěšným řešitelům soutěže Eurorebus. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

77,5 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
30
zapsaných
v roce 2018/2019
65
počet fakultních středních škol
6,28 m
o tolik by se prodloužil obvod Země, kdyby její poloměr
vzrostl o 1 m

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů. 

Úspěchy oboru

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D. – absolvent oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání v roce 2012 – získal Cenu prof. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských oborů na UK v Praze. Po absolvování bakalářského studia pokračoval ve studiu navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj (2014) a s podporou projektu STARS úspěšně dokončil doktorský studijní program Regionální a politická geografie (2018).

Cenu prof. Příhody získala v roce 2015 i Bc. Lenka Havelková, absolventka oboru geografie-matematika.

"Gadamer napsal sedmisetstránkovou knihu o tom, že když si přečtu text ještě jednou, budu mu rozumět líp."

— Vojtěch Hladký, přednáška z metodologie vědy

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace