Obor

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"You can never be overdressed or overeducated."
— Oscar Wilde

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď jako jednooborové (jednoaprobační), nebo v kombinaci geografie s biologií, matematikou (spolu s MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS UK) či dějepisem (na PedF UK). (Dvouobory Tělesná výchova-geografie a Dějepis-geografie jsou vypisovány na příslušných spolupracujících fakultách.) Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Co se naučím

Během studia získáte široké teoretické i praktické základy z vědního oboru geografie (z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální a politické geografie, kartografie a geoinformatiky) a z oborů pedagogicko‐psychologických. Zároveň si osvojíte řadu obecných dovedností jako je práce na PC s GIS i obecným software, komunikace v mateřském i cizím jazyce, spolupráce v týmu apod. Šíře osvojených znalostí a dovedností poskytuje absolventům vysokou flexibilitu.

Kde se
uplatním

Získané znalosti a dovednosti můžete uplatnit v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské práci v různých médiích, administrativních funkcích obecních, městských a krajských úřadů apod. Absolventi však v převážné většině pokračují ve studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie pro střední školy nebo dalších geografických oborů.

"Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách."

— Miroslav Zikmund

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolventům oboru se doporučuje studovat navazující magisterské studium Učitelství geografie pro SŠ (samostatně nebo v kombinaci s biologií, matematikou, tělesnou výchovou, výhledově i s dějepisem). Můžete se hlásit i do navazujícího magisterského studia dalších oborů garantovaných geografickou či biologickou sekcí PřF (ev. MFF a FTVS podle druhé aprobace), příp. na jiných vysokých školách.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

66,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
16
zapsaných
v roce 2017/2018
65
počet fakultních středních škol
6,28 m
o tolik by se prodloužil obvod Země, kdyby její poloměr
vzrostl o 1 m

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů. 

Úspěchy oboru

RNDr. Miroslav Šifta – absolvent oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání v roce 2012 – získal Cenu prof. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských oborů na UK v Praze. Po absolvování bakalářského studia pokračoval ve studiu navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj (2014) a dnes s podporou projektu STARS studuje v doktorském studijním programu Regionální a politická geografie.

Cenu prof. Příhody získala v roce 2015 i Bc. Lenka Havelková, absolventka oboru geografie-matematika.

"Gadamer napsal sedmisetstránkovou knihu o tom, že když si přečtu text ještě jednou, budu mu rozumět líp."

— Vojtěch Hladký, přednáška z metodologie vědy

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením