Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"You can never be overdressed or overeducated."
— Oscar Wilde

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem nebo matematikou.

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK) a matematikou (ve spolupráci s MFF UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření, v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci.

Cílem tohoto bakalářského programu je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využívat ve školní praxi s pomocí pedagogicko- psychologických a oborově didaktických postupů.

Co se naučím

Během studia získáte široké teoretické i praktické základy z vědního oboru geografie (z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální a politické geografie, kartografie a geoinformatiky) a z oborů pedagogicko‐psychologických. Zároveň si osvojíte řadu obecných dovedností jako je práce na PC s GIS i obecným software, komunikace v mateřském i cizím jazyce, spolupráce v týmu apod. Šíře osvojených znalostí a dovedností poskytuje absolventům vysokou flexibilitu.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Získané znalosti a dovednosti můžete uplatnit v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské práci v různých médiích, administrativních funkcích obecních, městských a krajských úřadů apod. Absolventi však v převážné většině pokračují ve studiu navazujícího magisterského programu Učitelství geografie pro střední školy nebo dalších geografických programů.

"Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách."

— Miroslav Zikmund

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolventům programu se doporučuje studovat navazující magisterské studium Učitelství geografie pro SŠ (samostatně nebo v kombinaci s biologií, matematikou, tělesnou výchovou nebo dějepisem). Můžete se hlásit i do navazujícího magisterského studia dalších programů garantovaných geografickou či biologickou sekcí PřF (ev. MFF a FTVS podle druhé aprobace).

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

71,4 %
úspěšnost přijetí
63
zapsaných
73
počet fakultních středních škol
6,28 m
o tolik by se prodloužil obvod Země, kdyby její poloměr
vzrostl o 1 m

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v programech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů.

Úspěchy oboru

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D. – absolvent programu Geografie se zaměřením na vzdělávání v roce 2012 – získal Cenu prof. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských oborů na UK v Praze. Po absolvování bakalářského studia pokračoval ve studiu navazujícího magisterského programu Sociální geografie a regionální rozvoj (2014) a s podporou projektu STARS úspěšně dokončil doktorský studijní program Regionální a politická geografie (2018).

Cenu prof. Příhody získala v roce 2015 i RNDr. Lenka Havelková, absolventka oboru geografie-matematika.

"Gadamer napsal sedmisetstránkovou knihu o tom, že když si přečtu text ještě jednou, budu mu rozumět líp."

— Vojtěch Hladký, přednáška z metodologie vědy

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením