Speciální potřeby

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny své studenty. Poskytnout radu a pomoc těm studentům a uchazečům o studium, kteří mají speciální potřeby (např. vyplývající z jejich zdravotního omezení), je úkolem kontaktní osoby. více informací zde.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Sekce Geografie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Tel: 221 951 397
E-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz

Přijímací řízení ke studiu

Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy, aby byl ke studiu na univerzitě přijat. Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu znevýhodnění, musí být součástí přihlášky ke studiu písemná zdůvodněná žádost doplněná lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště.
Po přijetí takovéto přihlášky studijní oddělení neprodleně informuje kontaktní osobu fakulty, která naváže s uchazečem o studium osobní kontakt, zjistí povahu a rozsah specifického nároku a navrhne ve spolupráci s příslušným proděkanem a s příslušnou katedrou či ústavem modifikaci přijímací zkoušky.

Podpora v průběhu studia

Podpora spočívá především v následujících mechanizmech:
– modifikace kontrol studia s ohledem na individuální potřeby studenta,
– modifikace studijních podmínek a prostředí za účelem řádného plnění studijních povinností.

Další informace, doporučené odkazy: 
Informace pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.