Demografie

"Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal."
— Karel Čapek

Demografie

Studium programu Demografie umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Studium programu Demografie se větví do několika specializací, a to se sociální geografií (v rámci PřF UK), s historií (ve spolupráci s FF UK), se sociologií (ve spolupráci s FF UK) a s veřejnou a sociální politikou (ve spolupráci s FSV UK). Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj. Během studia specializace Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Studium demografie s historií poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti potřebný pro interpretaci demografických dat. Specializace demografie s veřejnou a sociální politikou poskytuje celistvý pohled do celé řady demografických problémů, přičemž v rámci odborných předmětů specializace se naučíte hlavní principy a postupy formování veřejných a sociálních politik. Získáte poznatky jak z demografické analýzy, populačního vývoje České republiky a světa, populačních odhadů, tak z oblasti vzdělávací, zdravotnické, rodinné a sociální politiky v Česku a ve světě.

Co se naučím

Při studiu tohoto studijního programu se seznámíte se základy a metodami demografie a sociální geografie a naučíte se aplikovat principy demografické analýzy, jejichž znalost vám umožní analyzovat a hodnotit populační vývoj a demografické struktury. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty včetně softwarových aplikací vám umožní efektivně zpracovávat analýzy populačního vývoje a jeho faktorů v širším geografickém, sociálním a ekonomickém kontextu včetně biologických aspektů.

Kde se
uplatním

Po absolvování studijního programu Demografie se dobře uplatníte jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní, v personální a administrativní oblasti velkých podniků a v podnikatelské sféře. Můžete rovněž najít uplatnění na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu v kolektivech zaměřených na širší pojetí geografické, sociální, ekonomické a zdravotnické problematiky.

"O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak."

— Jan Werich

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování bakalářského studia demografie budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v programech/oborech demografie nebo geografie, eventuálně i dalších příbuzných oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a úspěšným řešitelům soutěže Eurorebus. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
42
zapsaných
v roce 2018/2019
10538275
počet obyvatel Česka k 1.1.2015
193
počet členských států OSN

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou v Geografické knihovně PřF UK v Praze. Knihovna rovněž disponuje živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Tomáš Sobotka je absolventem bakalářského studia demografie se sociální geografií a navazujícího magisterského studia demografie. V současné době je významným výzkumným pracovníkem Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

RNDr. Martin Kolouch

Business systems IT Director ve spol. HOPI Holding.

"Vzdělání vede k myšlení, to člověka zpomaluje a zbrzďuje produktivitu práce. To, o co je na trhu práce zájem, jsou cvičení šimpanzi, kteří neztratili naději, že budou mistry světa."

— Ivan Horáček, přednáška z archaického myšlení

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace