Demografie

"Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal."
— Karel Čapek

Demografie

Studium programu Demografie umožňuje získat ucelený pohled na řadu populačních problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Studium programu Demografie se větví do několika specializací, a to na kombinaci se sociální geografií (v rámci PřF UK), s historií (ve spolupráci s FF UK) a se sociologií (ve spolupráci s FF UK). 

Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj. Během studia specializace Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Studium demografie s historií poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti potřebný pro interpretaci demografických dat.

Co se naučím

Při studiu tohoto studijního programu se seznámíte s nejdůležitějšími metodami a poznatky demografie a souvisejících disciplín (sociální geografie, sociologie a historie) a naučíte se aplikovat principy demografické analýzy, jejichž znalost vám umožní analyzovat a hodnotit populační vývoj a demografické struktury. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty včetně softwarových aplikací vám umožní efektivně zpracovávat analýzy populačního vývoje a jeho faktorů v širším geografickém, sociálním a ekonomickém kontextu včetně biologických aspektů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Po absolvování studijního programu Demografie se dobře uplatníte jako specialisté v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní, v personální a administrativní oblasti velkých podniků a v podnikatelské sféře. Můžete rovněž najít uplatnění na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu v kolektivech zaměřených na širší pojetí geografické, sociální, ekonomické a zdravotnické problematiky nebo také v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.

"O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak."

— Jan Werich

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování bakalářského studia Demografie budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v programech Demografie nebo Geografie, můžete také navázat studiem jiných příbuzných oborů, především sociologie, historie, ekonomie, veřejné a sociální politiky.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

77 %
úspěšnost přijetí
38
zapsaných
10 515 669
počet obyvatel Česka k 31. prosinci 2021
193
počet členských států OSN

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou v Geografické knihovně PřF UK v Praze. Knihovna rovněž disponuje živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Možnost pracovat na zahraničním prestižním výzkumném pracovišti. Jedním z těch, komu se to podařilo, je Tomáš Sobotka, který je absolventem bakalářského studia demografie se sociální geografií a navazujícího magisterského studia demografie. V současné době patří mezi významné světové demografy. Pracuje ve Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

"Vzdělání vede k myšlení, to člověka zpomaluje a zbrzďuje produktivitu práce. To, o co je na trhu práce zájem, jsou cvičení šimpanzi, kteří neztratili naději, že budou mistry světa."

— Ivan Horáček, přednáška z archaického myšlení

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením