Demografie

"Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal."
— Karel Čapek

Demografie

Studium programu Demografie umožňuje získat ucelený pohled na řadu populačních problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Studium programu Demografie se větví do několika specializací, a to na kombinaci se sociální geografií (v rámci PřF UK), s historií (ve spolupráci s FF UK) a se sociologií (ve spolupráci s FF UK). 

Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj. Během studia specializace Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Studium demografie s historií poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti potřebný pro interpretaci demografických dat.

Co se naučím

Při studiu tohoto studijního programu se seznámíte s nejdůležitějšími metodami a poznatky demografie a souvisejících disciplín (sociální geografie, sociologie a historie) a naučíte se aplikovat principy demografické analýzy, jejichž znalost vám umožní analyzovat a hodnotit populační vývoj a demografické struktury. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty včetně softwarových aplikací vám umožní efektivně zpracovávat analýzy populačního vývoje a jeho faktorů v širším geografickém, sociálním a ekonomickém kontextu včetně biologických aspektů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Po absolvování studijního programu Demografie se dobře uplatníte jako specialisté v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní, v personální a administrativní oblasti velkých podniků a v podnikatelské sféře. Můžete rovněž najít uplatnění na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu v kolektivech zaměřených na širší pojetí geografické, sociální, ekonomické a zdravotnické problematiky nebo také v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.

"O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak."

— Jan Werich

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování bakalářského studia Demografie budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v programech Demografie nebo Geografie, můžete také navázat studiem jiných příbuzných oborů, především sociologie, historie, ekonomie, veřejné a sociální politiky.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajského a celostátního kola SOČ ve vybraných oborech, úspěšným účastníkům korespondenčního semináře Geografie nás baví a Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách, vybraným řešitelům soutěže Eurorebus a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

80,3 %
úspěšnost přijetí
46
zapsaných
10 515 669
počet obyvatel Česka k 31. prosinci 2021
193
počet členských států OSN

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou v Geografické knihovně PřF UK v Praze. Knihovna rovněž disponuje živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Možnost pracovat na zahraničním prestižním výzkumném pracovišti. Jedním z těch, komu se to podařilo, je Tomáš Sobotka, který je absolventem bakalářského studia demografie se sociální geografií a navazujícího magisterského studia demografie. V současné době patří mezi významné světové demografy. Pracuje ve Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

"Vzdělání vede k myšlení, to člověka zpomaluje a zbrzďuje produktivitu práce. To, o co je na trhu práce zájem, jsou cvičení šimpanzi, kteří neztratili naději, že budou mistry světa."

— Ivan Horáček, přednáška z archaického myšlení

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace