Obor

Vědy o Zemi

"Jestliže je sesuv půdy dost velký, kutálejí se i hranaté kameny."
— Terry Pratchett

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Co se naučím

Absolvent získá vzdělání, metodické a praktické dovednosti v základních geovědních disciplínách. Absolvent oboru má široké teoretické znalosti v oblasti procesů probíhajících na zemském povrchu, zná základní metody výzkumu používané v geologických a geografických vědách a environmentální problematice. Díky komplexnímu mezioborovému základu vzdělání dokáže chápat informace a poznatky z jednotlivých disciplín v kontextu vývoje Země, zemského povrchu a jeho ovlivnění společností.

Kde se
uplatním

Absolvent bakalářského oboru Vědy o Zemi se uplatní v profesích, které se zabývají poznáním a popisem procesů v povrchových částech Země, a to jak pevných (litosféry a pedosféry), tak i dynamických geosfér (hydrosféry a atmosféry). Uplatnění naleznete jak ve státních institucích (Úřady samosprávy a státní správy, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Povodí jednotlivých řek, ČHMÚ), tak v soukromých firmách, které se zabývají touto problematikou.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Navrhovaný program by měl připravovat studenty pro navazující magisterské studium v oborech zabývajících se zejména fungováním abiotických procesů v prostředí naší planety, tj. geologii, geografii a vědách o životním prostředí.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

90,0 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
4
zapsaných
v roce 2017/2018
40073 km
obvod Země
na rovníku
22 000
položek v Mineralogickém muzeu PřF UK

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky oboru je též praktická část, realizovaná formou terénních kursů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

"Většina nejúžasnějších věcí ve vulkanologii je národní katastrofou."
(Poznámka k výlevu bazaltů na Islandu v roce 1783.)

— František Holub, přednáška z petrologie

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením