Aplikovaná geografie

"Everywhere's been where it is ever since it was first put there. It's called geography."
— Terry Pratchett

Aplikovaná geografie

Studium bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie probíhá ve dvou specializacích. Specializace Fyzická geografie a geoinformatika se specializuje na přírodní procesy a jevy a moderní geoinformační technologie, zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ). Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na matematiku, fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

Specializace Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší pohled na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Co se naučím

Ve specializaci Fyzická geografie a geoinformatika se seznámíte se se základními metodami jednotlivých fyzickogeografických disciplín včetně terénního a laboratorního výzkumu. Ovládnete využívání GIS a DPZ, statistických a geostatistických metod a vytváření kvalitních kartografických výstupů.

Ve specializaci Sociální geografie a geoinformatika zvládnete základy vědecké práce, naučíte se kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady. Ovládnete základní metody sběru a analýzy dat, například statistický popis, testování hypotéz, kvalitativní a kvantitativní analýzu.

Kde se
uplatním

Obě specializace vás připraví na praktickou i výzkumnou činnost. Uplatnění můžete nalézt jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP, MŽP ČR), v kolektivech výzkumných a rezortních ústavů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČÚZK), na úřadech veřejné správy a též v podnikatelské sféře. Budete mít dobré předpoklady pro práci v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování, cestovního ruchu, životního prostředí nebo správy GIS. Další kariérní možnosti skýtá široké spektrum výzkumných ústavů.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu."

— David Livingstone

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium vytvoří kvalitní teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK, zejména pro studijní obory Fyzická geografie a geoekologie a Kartografie a geoinformatika, Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj či Krajina a společnost.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a úspěšným řešitelům soutěže Eurorebus. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

81,6 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
18
zapsaných
v roce 2018/2019
78 866 km²
rozloha České republiky
5
počet vysílacích frekvencí v systému GPS

Studijní zázemí

Laboratorní zázemí zajišťuje plnou podporu studia a výzkumu a studentům umožňuje ověření nabytých znalostí a dovedností přímo v praxi.
Ve specializovaných laboratořích lze zpracovávat naměřená data a vzorky odebrané v terénu. Jedná se např. o fyzikální a chemické vlastnosti sedimentů, půd a organického materiálu, jež jsou určovány s využitím laserové granulometrie, elektronových mikroskopovacích technik či dendrochronologickými postupy.
Konečné zpracování laboratorních výstupů i v terénu naměřených geofyzikálních, polohových, obrazových, hydrologických a klimatologických dat umožňují analytické počítačové programy, databázové, informační a programovací systémy.
Geoinformatika nabízí laboratoř pro zpracování hyperspektrálních dat umožňující získávání nejen kvalitativních, ale i kvantitativních informací o sledovaných jevech.

Úspěchy oboru

Tento obor je poměrně mladý, první absolventi dostali bakalářský titul po ukončení akademického roku 2014/15. Nicméně již v průběhu studia se někteří z nich zapojili do výzkumů řešených na geografických katedrách. Ze zahraničních projektů se např. jedná o zapojení do výzkumů v pohoří Cordillera Blanca v Peru (kvantifikace ústupu zalednění a charakteristiky následných geomorfologických procesů s využitím DPZ); dalším tématem je frekvence výskytu svahových deformací v Alpách řešená v souvislosti se změnami klimatu. V rámci domácího projektu participují studenti na řešení hydropedologických charakteristik v povodí Blanice.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

bývalý primátor hl. města Prahy

"Našli jsme bod Gé a teď jsem na Há."

— Lucie Diblíková, při zjišťování tloušťky sněhu na Králickém Sněžníku během kurzu zimní ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace