Aplikovaná geografie

"Everywhere's been where it is ever since it was first put there. It's called geography."
— Terry Pratchett

Aplikovaná geografie

Program Aplikovaná geografie je výjimečný tím, že od prvního ročníku umožňuje studentům zaměřit se na prakticky orientovanou geoinformatiku v kombinaci s fyzickou nebo sociální geografií.

Specializace Fyzická geografie a geoinformatika je určena studentům se zájmem o přírodní prostředí a moderní informační technologie. Studium je zaměřeno na procesy a jevy, které ovlivňují podnebí, povrchové vody, půdy, reliéf a živou přírodu na Zemi. Představuje metody poznání hlavních fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, hydrologie, klimatologie a meteorologie, krajinná ekologie, pedologie) a geoinformačních technologií (dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, modelování a vizualizace prostorových dat), a umožnuje tak porozumět podstatě přírodních jevů a změn, ke kterým na Zemi dochází.

Specializace Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší pohled na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Co se naučím

V rámci specializace Fyzická geografie a geoinformatika si osvojíte základní metody terénního, dálkového a laboratorního výzkumu. Naučíte se získávat, analyzovat a statisticky zpracovávat fyzickogeografická data, pracovat v prostředí GIS a využívat nástroje DPZ.

Ve specializaci Sociální geografie a geoinformatika zvládnete základy vědecké práce, naučíte se kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady. Ovládnete základní metody sběru a analýzy dat, například statistický popis, testování hypotéz, kvalitativní a kvantitativní analýzu.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Obě specializace vás připraví na zaměstnání v oblasti veřejné správy i v podnikatelské sféře. Uplatnění můžete nalézt jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v oblasti ochrany přírody (správy národních parků a chráněných oblastí) a životního prostředí (poradenství, pojišťovnictví, sanace ekologických zátěží). Dobré předpoklady budete mít také pro práci v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, územního plánování nebo správy GIS. Další kariérní možnosti skýtá široké spektrum výzkumných ústavů orientovaných na přírodní prostředí i sociální sféru.

„Stroj neodvádí člověka od velkých problémů přírody, ale pomáhá mu do nich hlouběji proniknout.“

— Antoine de Saint-Exupéry

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium programu Aplikovaná geografie vytváří kvalitní teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK, zejména programů „Fyzická geografie a geoekologie“, „Kartografie a geoinformatika“ a „Sociální geografie a regionální rozvoj“.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajského a celostátního kola SOČ ve vybraných oborech, úspěšným účastníkům korespondenčního semináře Geografie nás baví a Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách, vybraným řešitelům soutěže Eurorebus a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

82 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
85
univerzit dostupných v programu ERASMUS
9
navazujících magisterských programů

Studijní zázemí

Praktická cvičení a terénní kurzy jsou zajištěny mobilními analytickými přístroji, laboratorním vybavením, datovými zdroji a specializovanými programy v počítačových učebnách, které mohou studenti využívat i při samostudiu, přípravě seminárních či bakalářských prací. K dispozici jsou rozsáhlá sekundární data nebo národní šetření v různé podrobnosti statistických jednotek zajištěná smlouvami například s Českým statistickým úřadem nebo operátory mobilních sítí, která jsou spravována v aplikaci DataMap. Pro sběr terénních dat jsou k dispozici bezpilotní systémy, geodetické a geofyzikální přístroje, mobilní navigační přijímače, monitorovací systémy a vzorkovače půd, sedimentů či vody. Laboratorní zázemí umožňuje odebrané vzorky dále zpracovávat, zjišťovat jejich fyzikální a chemické vlastnosti, složení či mikroskopickou strukturu. Software pro zpracování kvantitativních i kvalitativních dat a geografické informační systémy poskytují nástroje pro analýzu, modelování a vizualizaci vlastních terénních a laboratorních dat, obrazových záznamů dálkového průzkumu a časových řad hydrologických, klimatologických, populačních či socioekonomických dat.

Úspěchy oboru

Obě studijní specializace programu aplikovaná geografie začaly být na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy rozvíjeny poměrně nedávno, první bakalářské tituly byly uděleny v akademickém roce 2014/15. Již v prvních ročnících studenti úspěšně vystupují na studentských konferencích a získávají ocenění za mimořádné studijní výsledky. Absolventi obou specializací jsou dobře připraveni na další studium i zaměstnání a mají velmi dobrou pozicí vzhledem k mezinárodní konkurenci. Většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu a pravidelně patří k nejlépe hodnoceným studentům ve svých ročnících.

"Našli jsme bod Gé a teď jsem na Há."

— Lucie Diblíková, při zjišťování tloušťky sněhu na Králickém Sněžníku během kurzu zimní ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace