Obor

Geografie a kartografie

"What is a fantasy map but a space beyond which There Be Dragons?"
— Terry Pratchett

Geografie a kartografie

Během studia oboru Geografie a kartografie poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů.

Co se naučím

Během bakalářského studia lze načerpat základní teoretické i praktické poznatky z fyzické i sociální geografie, kartografie a dalších dílčích geografických disciplín. Naučíte se získávat data prostřednictvím moderních metod terénního výzkumu, dále je zpracovávat pomocí statistických metod a GIS a v neposlední řadě výsledky náležitě publikovat.

Kde se
uplatním

Bakalářský obor Geografie a kartografie vás kvalitně připraví na praxi i na další studium v rámci jednotlivých dílčích geografických disciplín. Uplatnění naleznete jako odborní pracovníci v orgánech státní správy a samosprávy, v rezortních výzkumných ústavech či v soukromé sféře.

"Turisti nevědí kde všude byli, cestovatelé nevědí kam se vydají."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Můžete pokračovat ve studiu v rámci příbuzných navazujících magisterských oborů (fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie, kartografie a geoinformatika, demografie, globální migrační a rozvojová studia, sociální epidemiologie, ochrana životního prostředí, geologie).

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

82,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
50
zapsaných
v roce 2017/2018
70
počet historických glóbů v mapové sbírce PřF UK
50.0689411N, 14.4244939E
vchod do budovy Albertov 6

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů.

"Až budete jíst slučí střeva, dejte si na to pozor... To, co jíte, jsou vlastně tasemnice. Ale Francouzům to neříkejte, bylo by jim to líto."

— Jaroslav Flegr, přednáška z ekologické parazitologie

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením