Geologie se specializací Geoarcheologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie se specializací Geoarcheologie

V dnešní době neexistuje žádný vědní obor zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Často se však obory vzájemně ovlivňují pouze v omezené míře. Samostatné vědní disciplíny existují vedle sebe a překryv vzniká spoluprací specialistů. Pokud jsou ale vzájemné vlivy hluboké a dlouhodobé, může dokonce vzniknout nové interdisciplinární zaměření s odborníky, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Takovými vědními obory jsou právě geologie i archeologie, které mají překvapivě poměrně významný vzájemný překryv. V současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat a lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat, jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů.

Pro úspěšný rozvoj takové spolupráce jsou vítaní odborníci se širokým základem obou vědních disciplín a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byla v rámci studijního programu vytvořena specializace, která umožní prakticky studovat tuto zdánlivě neobvyklou kombinaci přírodovědného a humanitního oboru. Pokud se jí budete věnovat, stanete se mezioborovými specialisty. A pokud budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů u nás!

Co se naučím

Motivace

Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s jinými obory. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. A jestliže budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů!

I v odborné veřejnosti je zakořeněn mýtus, že kombinovat přírodní i humanitní obory lze jen obtížně a v omezené míře. Proto je spolupráce obou směrů spíše řídkým jevem. Spolupráce geologů a archeologů je však příkladem, který už léta dokládá, že mezi obory, stoji-li nějaká bariéra, pak do jisté míry umělá. I v současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat předměty či lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů. Proto vznikla (nijak nová) myšlenka propojit studium geologie a archeologie. K tomu bylo využito dvouoborového studia na obou stranách a byla uzavřena smlouva o této atraktivní kombinaci na Univerzitě Karlově. Jako první krok je geologie propojena s klasickou archeologií, která bude studenty směrovat nejen na otázky řešené v České republice, ale i do oblasti Středomoří. Tento obor je příležitostí pro přírodovědce se zájmem o historii a archeology se zájmem o přírodovědné obory.

Náplň studia

Specializace Geoarcheologie je sice formálně koncipována jako specializace v rámci studijního programu Geologie, fakticky však představuje samostatný obor zajištěný „na míru“ koncipovaným studijním plánem. Ten vám pomůže získat široký odborný základ z obou disciplín, což vám umožní pracovat odborně v multidisciplinárním výzkumu i praxi a využívat široké spektrum informací. Volitelná část studijního plánu Vám umožní vybrat si ze základního a aplikovaného zaměření Vašeho studia.

Tříleté bakalářské studium programu Geologie se specializací Geoarcheologie je rovnoměrně rozděleno mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu. Všeobecný základ oborů soustředěný do nižších ročníků je ve třetím vystřídán zcela volným studijním plánem, který umožní vybrat si základní specializaci a zaměřit se vybraným směrem tak, aby studium bylo ukončeno kvalitní bakalářskou prací.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Budete připraveni na terénní a laboratorní práce. Můžete zamířit do výzkumu, do státních institucí, do muzeí, Vaše všestrannost se uplatní v turistických a vzdělávacích centrech, ale i firmách zaměřených na speciální geologickou posudkovou činnost a záchranné archeologické výzkumy, ochranu horninového prostředí a památek. Samozřejmě budete mít velmi dobré předpoklady pro navazující magisterské studium obou disciplín a osvojenou práci s cizojazyčnou literaturou. A jako určitý bonus Vám základ exaktního a humanitního vzdělání umožní jakékoliv další profesní i společenské uplatnění v nadstandardní šíři.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Předpokládá se, že většina absolventů bude mít zájem pokračovat v magisterském studiu jednoho ze studijních směrů, tedy v programu Geologie na Přírodovědecké fakultě nebo v archeologických oborech na Filozofické fakultě.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

85,7 %
úspěšnost přijetí
4
zapsaných
2017
rok otevření oboru
476
rok zániku
Západořímské říše

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky oboru je též praktická část, realizovaná formou terénních kursů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store