Geologie se specializací Geoarcheologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie se specializací Geoarcheologie

V dnešní době neexistuje žádný vědní obor zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Často se však obory vzájemně ovlivňují pouze v omezené míře. Samostatné vědní disciplíny existují vedle sebe a překryv vzniká spoluprací specialistů. Pokud jsou ale vzájemné vlivy hluboké a dlouhodobé, může dokonce vzniknout nové interdisciplinární zaměření s odborníky, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Takovými vědními obory jsou právě geologie i archeologie, které mají překvapivě poměrně významný vzájemný překryv. V současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat a lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat, jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů.

Pro úspěšný rozvoj takové spolupráce jsou vítaní odborníci se širokým základem obou vědních disciplín a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byla v rámci studijního programu vytvořena specializace, která umožní prakticky studovat tuto zdánlivě neobvyklou kombinaci přírodovědného a humanitního oboru. Pokud se jí budete věnovat, stanete se mezioborovými specialisty. A pokud budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů u nás!

Co se naučím

Motivace

Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s jinými obory. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. A jestliže budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů!

I v odborné veřejnosti je zakořeněn mýtus, že kombinovat přírodní i humanitní obory lze jen obtížně a v omezené míře. Proto je spolupráce obou směrů spíše řídkým jevem. Spolupráce geologů a archeologů je však příkladem, který už léta dokládá, že mezi obory, stoji-li nějaká bariéra, pak do jisté míry umělá. I v současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat předměty či lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů. Proto vznikla (nijak nová) myšlenka propojit studium geologie a archeologie. K tomu bylo využito dvouoborového studia na obou stranách a byla uzavřena smlouva o této atraktivní kombinaci na Univerzitě Karlově. Jako první krok je geologie propojena s klasickou archeologií, která bude studenty směrovat nejen na otázky řešené v České republice, ale i do oblasti Středomoří. Tento obor je příležitostí pro přírodovědce se zájmem o historii a archeology se zájmem o přírodovědné obory.

Náplň studia

Specializace Geoarcheologie je sice formálně koncipována jako specializace v rámci studijního programu Geologie, fakticky však představuje samostatný obor zajištěný „na míru“ koncipovaným studijním plánem. Ten vám pomůže získat široký odborný základ z obou disciplín, což vám umožní pracovat odborně v multidisciplinárním výzkumu i praxi a využívat široké spektrum informací. Volitelná část studijního plánu Vám umožní vybrat si ze základního a aplikovaného zaměření Vašeho studia.

Tříleté bakalářské studium programu Geologie se specializací Geoarcheologie je rovnoměrně rozděleno mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu. Všeobecný základ oborů soustředěný do nižších ročníků je ve třetím vystřídán zcela volným studijním plánem, který umožní vybrat si základní specializaci a zaměřit se vybraným směrem tak, aby studium bylo ukončeno kvalitní bakalářskou prací.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Budete připraveni na terénní a laboratorní práce. Můžete zamířit do výzkumu, do státních institucí, do muzeí, Vaše všestrannost se uplatní v turistických a vzdělávacích centrech, ale i firmách zaměřených na speciální geologickou posudkovou činnost a záchranné archeologické výzkumy, ochranu horninového prostředí a památek. Samozřejmě budete mít velmi dobré předpoklady pro navazující magisterské studium obou disciplín a osvojenou práci s cizojazyčnou literaturou. A jako určitý bonus Vám základ exaktního a humanitního vzdělání umožní jakékoliv další profesní i společenské uplatnění v nadstandardní šíři.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Předpokládá se, že většina absolventů bude mít zájem pokračovat v magisterském studiu jednoho ze studijních směrů, tedy v programu Geologie na Přírodovědecké fakultě nebo v archeologických oborech na Filozofické fakultě.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

20 %
úspěšnost přijetí
2
zapsaných
2017
rok otevření oboru
476
rok zániku
Západořímské říše

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky oboru je též praktická část, realizovaná formou terénních kursů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením