Geologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie

Naučíte se základy obecné geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a geochemie, ale i aplikovaných oborů jako jsou ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Studium zahrnuje i další předměty jako jsou např. chemie, fyzika či statistika, které jsou nutné a svým obsahem i zaměřené na pochopení hlavních geologických předmětů. Nabyté vědomosti si budete doplňovat praktickými zkušenostmi z řady terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

Co se naučím

Studiem programu Geologie získáte široké spektrum poznatků o horninovém prostředí. Naučíte se všestranně pracovat s geologickými daty. Budete schopni terénní dokumentace, budete vědět, jak pracovat s publikovanými informacemi a jejich zpracováváním, vyhodnocováním a základní interpretací. Díky důrazu na samostatné myšlení se tak naučíte základům samostatné odborné práce, která je základním předpokladem pro vaše uplatnění ve výzkumu i v praxi.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Naleznete velmi dobré uplatnění jako členové řešitelských týmů v oblasti státní geologické služby a dalších výzkumných organizací, ve firmách zabývajících se průzkumnými pracemi zaměřenými na dokumentaci horninového prostředí v základním i aplikovaném výzkumu (např. na stavbách), ochranu a využívání zdrojů horninového prostředí (suroviny, voda), a dále v orgánech státní správy všech stupňů zabývajících se ochranou životního prostředí a využíváním jeho zdrojů.

Více o tomto programu též na webových stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Jako absolventi budete mít velmi dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Geologie, ale i některých geografických programech, případně v programech ochrany životního prostředí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

56,7 %
úspěšnost přijetí
24
zapsaných
22 000
položek v Mineralogickém muzeu PřF UK
6378 km
poloměr Země

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky programu je též praktická část, realizovaná formou terénních kurzů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru:

Mgr. Richard Brabec

současný Ministr životního prostředí

RNDr. Sanjaasuren Oyun

bývalá ministryně pro životní prostředí a zelený rozvoj Státu Mongolsko

"Většina nejúžasnějších věcí ve vulkanologii je národní katastrofou."
(Poznámka k výlevu bazaltů na Islandu v roce 1783.)

— František Holub, přednáška z petrologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením