Hospodaření s přírodními zdroji

"Doba kamenná neskončila kvůli nedostatku kamene a věk ropy také jednou skončí, avšak nikoliv kvůli nedostatku ropy."
— Ahmed Jamání

Hospodaření s přírodními zdroji

Bakalářský studijní program Hospodaření s přírodními zdroji je zaměřen na velmi aktuální problematiku využívání přírodních zdrojů, mezi něž patří jak neobnovitelné zdroje (nerostné suroviny), tak zdroje pokládané obecně za obnovitelné (voda, půda, složky biosféry). Reaguje na potřebu vychovávat odborníky s mezioborovým přesahem, kde dochází k překryvu poznatků studia věd o Zemi, obecných znalostí o využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí.

Co se naučím

Získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti s využíváním a ochranou přírodních zdrojů. Naučíte se posuzovat hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkající se oblasti ochrany životního prostředí.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Snadné uplatnění naleznete v orgánech státní správy (Česká geologická služba, odbory životního prostředí, atd.) i v soukromých organizacích, zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů. Řada absolventů také našla uplatnění ve firmách, zabývajících se likvidací následků lidské činnosti (staré ekologické zátěže, těžební a skládková činnost, průmyslová výroba, atd.).

"Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe.“

— Winston Churchill

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobré předpoklady pro navazující magisterské studium v programu Geologie zejména se specializací Ložiskové geologie a Geologie životního prostředí. Lze ale i navázat studiem magisterského programu Aplikovaná geologie se specializacemi Inženýrská geologie a Hydrogeologie nebo magisterského programu Ochrana životního prostředí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

158,97 l
objem barelu ropy
5,47 Å
mřížková konstanta smolince

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky programu je též praktická část, realizovaná formou terénních kurzů, cvičení a exkurzí, zaměřených oborově (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí) i interdisciplinárně (např. využívání přírodních zdrojů, zpracování surovin, rekultivace těžby, dopady těžby a zpracování surovin na životní prostředí).

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě i v soukromém prostoru. Mezi absolventy Hospodaření s přírodními zdroji na Přírodovědecké fakultě UK tak patří např. Doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2001/2002), který pracuje v Geologickém ústavu AVČR a též přednáší endogenní geochemii na PřF UK, Doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2005/2006), která se zabývá problematikou remediace půd na ČZU v Praze, nebo Mgr. Tomáš Vrbický (abs. HPZ v akad. roce 2013/2014), který je hlavním geologem firmy GEOMET zabývající se průzkumem těžby lithia na Cínovci.

"I když se někdy brodíme něčím, co nám připadá hodně nechutné, tak při bližším pohledu to může mít své kouzlo."

— Lukáš Falteisek, přednáška na Biologickém čtvrtku

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením