Hospodaření s přírodními zdroji

"Doba kamenná neskončila kvůli nedostatku kamene a věk ropy také jednou skončí, avšak nikoliv kvůli nedostatku ropy."
— Ahmed Jamání

Hospodaření s přírodními zdroji

Program Hospodaření s přírodními zdroji nabízí ucelené tříleté mezioborové bakalářské studium. Je zaměřen na širší aspekty využívání přírodních zdrojů, mezi něž patří jak neobnovitelné zdroje (nerostné suroviny), tak zdroje pokládané obecně za obnovitelné (voda, půda, složky biosféry). Studium vychází z poznatků věd o Zemi a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí.

Co se naučím

Získáte základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí, využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady. Seznámíte se i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Naučíte se posuzovat hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkajícími se oblasti ochrany životního prostředí.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Můžete se uplatnit v orgánech státní správy, veřejnoprávním sektoru i v soukromých organizacích, zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů. Další uplatnění můžete najít ve firmách, zabývajících se likvidací následků lidské činnosti (staré ekologické zátěže, ekologické havárie, těžební a skládková činnost, průmyslová výroba, atd). Část absolventů nachází uplatnění i v akademické sféře.

"Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe.“

— Winston Churchill

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobré předpoklady pro navazující magisterské studium všech geologických programů, zejména však ložiskové geologie, geologie životního prostředí, hydrogeologie, inženýrské geologie nebo užité geofyziky. Úspěšní absolventi navazujícího magisterského studia často pokračují i v doktorských studijních programech, zejména Aplikované geologie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

67,7 %
úspěšnost přijetí
8
zapsaných
158,97 l
objem barelu ropy
5,47 Å
mřížková konstanta smolince

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky programu je též praktická část, realizovaná formou terénních kurzů, cvičení a exkurzí, zaměřených oborově (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí) i interdisciplinárně (např. využívání přírodních zdrojů, zpracování surovin, rekultivace těžby, dopady těžby a zpracování surovin na životní prostředí).

Úspěchy oboru

Mgr. Tomáš Hrstka, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2001/2002), po absolutoriu na UK pracoval v zahraničí (Austrálie) jako expert na mikroskopii a fázovou analýzu geomateriálů, v současné době pracovník mezinárodní společnosti SGS Minerals Services.

Doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2001/2002), po absolutoriu na UK pracuje v Geologickém ústavu AV ČR, v.v.i. jako samostatný vědecký pracovník s výzkumem zaměřeným na endogenní geochemii, zejména na pokročilé metodiky isotopického studia. Též přednáší endogenní geochemii na PřF UK.

Mgr. Petr Vítek, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2002/2003), již během doktorského studia na UK i ve své současné pozici ve Výzkumném centru globálních změn AV ČR v Brně se věnuje astrogeobiologii, zejména výzkumů možnosti detekce markerů života na extraterestrických tělesech, např. Ramanovou spektrometrií. Laureát Bolzanovy ceny v r. 2011.

Mgr. Martina Vítková, Ph.D. (abs. HPZ v akad. roce 2005/2006), již během doktorského studia na UK i ve své současné postdok pozici na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze se věnuje výzkumu vlivu metalurgických odpadů na životní prostředí a stabilizaci rizikových prvků v kontaminovaných půdách.

"I když se někdy brodíme něčím, co nám připadá hodně nechutné, tak při bližším pohledu to může mít své kouzlo."

— Lukáš Falteisek, přednáška na Biologickém čtvrtku

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením