Praktická geobiologie

"Množství přechodných článků, které existovaly na Zemi, by mělo být vskutku obrovské. Proč jich tedy není každá geologická formace a vrstva plná? Geologie nám nic takového neodhaluje a absence odstupňovaného řetězce přechodných forem je tak tou nejzřejmější a nejvážnější námitkou, jíž lze vznést proti mé teorii."
— Charles Darwin

Praktická geobiologie

Cesta k porozumění jemnému mechanizmu rovnováhy v dnešní přírodě vede přes pochopení dlouhodobých evolučních trendů života na Zemi. Sledovat několik stovek miliónů let vývoje života na Zemi často z nepatrných záznamů v hornině je napínavé dobrodružství. Zveme proto všechny zájemce o živou a neživou přírodu, aby se v rámci tohoto studijního program naučili základy této zajímavé práce. Podobný program zatím není v nabídce žádné vysoké školy nejen v České republice, ale ani v okolním středoevropském prostoru.

Co se naučím

Bakalářský studijní program Praktická geobiologie vám poskytne základní přehled ve vědách o živé i neživé přírodě tak, abyste dobře porozuměli procesům vývoje geobiosféry. Studijní plán je koncipován formou kreditního modulového studia – předměty si vyberete z pěti modulů: dvou odborných biologických, dvou odborných geologických a jednoho společného z aplikovaných předmětů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Naučíte se provádět inventarizační průzkum lokalit, vytvářet odborně-populární regionální a přehledové studie z geologie a biologie i technickou dokumentaci. Díky tomu naleznete uplatnění v muzeích, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a firem řešících specializovanou environmentální problematiku.

"Somewhere, something incredible is waiting to be known."

— Carl Sagan

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování tohoto programu můžete pokračovat ve studiu v navazujícím programu Geobiologie se zaměřeními evoluce fosilních ekosystémů, paleobiologické aspekty evoluce organizmů, tafonomie, historická biogeografie, kvartérní paleoekologie a geomikrobiologie. Můžete také pokračovat ve studiu i v ostatních vybraných programech geologických a biologických nebo programu Ochrana životního prostředí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

87,5 %
úspěšnost přijetí
18
zapsaných
2
počet plesiosauřích koster nalezených na Antarktidě
1883
rok úmrtí Joachima Barranda

Studijní zázemí

Na geologické sekci fakulty jsou studentům k dispozici moderně vybavené laboratoře, pro potřeby programu zvláště mikroskopické a geochemické, i sbírkový materiál Chlupáčova muzea historie Země. Na biologické sekci se při praktických kurzech využívá laboratorní zázemí (mikroskopické, molekulárně biologické), vybavení pro terénní výuku, zoologické i botanické sbírky, a jsou k dispozici i expozice Hrdličkova muzea člověka a Botanická zahrada. Významná část praktické výuky probíhá mimo fakultu formou exkurzí a terénních cvičení.

Úspěchy oboru

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladý program, tak jsou „nejstarší“ absolventi studenty doktorského studia, ve kterém pokračuje asi třetina našich dosavadních absolventů. Studenti jsou významným přínosem do celé řady vědeckých týmů na naší fakultě, kde uplatňují své geologické i biologické vědomosti (např. pro výzkum klimatického vývoje v čtvrtohorách, vývoj fosilního hmyzu, apod.)

Další absolventi úspěšně popularizují přírodní vědy, jako např. Karel Cettl nebo Štěpán Pícha.

"Nakonec kdyby vyklíčily všechny výtrusy z pýchavky, tak je ve druhé generaci veškerý organický uhlík na zemi vázaný v pýchavkách."

— Stanislav Komárek, přednáška z vědeckých paradigmat

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento programu líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením