Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

“You can never be overdressed or overeducated.”
— Oscar Wilde

Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

Bakalářský studijní program Geologie se zaměřením na vzdělávání vám poskytne teoretický základ širokého spektra geologických oborů a základní přehled z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Tento "dvouobor" budete studovat s vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Geologii lze studovat s chemií nebo biologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. Kromě pokračování studia učitelství geologie pro střední školy na magisterském stupni budete připraveni i na přechod do navazujícího studia geologie nebo geobiologie či do některé z odborných specializaci druhého oboru.

Co se naučím

Kromě osvojení teoretických znalostí ze základních geologických disciplín, doplněných o dílčí znalosti z aplikovaných oborů, získáte i řadu praktických dovedností a zkušeností během početných laboratorních cvičení a terénních kurzů, kterými je v každém ročníku studium doplněno. Důraz je kladen na zvládnutí těch geologických disciplín, které uplatníte při výuce geologie na středních školách. U dvouoborového studia je polovina spektra vyučovaných předmětů věnována výuce druhého předmětu, tzn. biologie nebo chemie.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Studium bakalářského programu geologie se zaměřením na vzdělávání je koncipováno především jako příprava ke studiu navazujícího magisterského studijního programu učitelství pro střední školy. Studenti, kteří se rozhodnout nepokračovat v magisterském studiu, najdou uplatnění v různých institucích, které se zabývají celoživotním vzděláváním, v muzeích, médiích, knižních vydavatelstvích, orgánech státní správy, národních parcích apod.

"Ničeho se v životě nemusíme bát – stačí to jen pochopit!"

— Marie Curie-Sklodowská

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po skončení bakalářského studia budete mít možnost pokračovat ve dvouletém magisterském studijním programu učitelství geologie pro střední školy, který je na PřF UK akreditován v dvouoborové variantě (kombinace biologie-geologie nebo chemie-geologie). Samozřejmě je možné hlásit se do odborně zaměřených studijních programů např. geologie (se specializacemi geologie, paleontologie, petrologie, mineralogie, geochemie aj.) nebo geobiologie. Pro další studium můžete zvolit také druhý ze studovaných oborů (biologie, chemie). Po absolvování magisterského studia je možno na PřF UK pokračovat i v doktorském studiu v některém didakticky zaměřeném studijním oboru, případně v doktorských programech odborných.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
8 m
délka repliky dinosauří kostry v Chlupáčově muzeu historie Země PřF UK
4,54 mld. let
stáří Země
až 3 m
průměr schránky největších amonitů na světě

Studijní zázemí

Výuka v bakalářském studijním programu probíhá zejména v učebnách a laboratořích geologické sekce v budově děkanátu, Albertov 6. Výuka biologických předmětů pak v budovách biologické sekce ve Viničné ulici 5 a 7, asi pět minut chůze od Albertova, případně v budovách biologické sekce v Benátské 2, přibližně ve stejné vzdálenosti od budovy děkanátu. Výuka pedagogiky a psychologie je zajišťována odborníky z Filozofické fakulty. Probíhá jak v prostorách PřF ve výše uvedených budovách, tak i na pracovišti Filozofické fakulty v Celetné ulici 20. Praktická výuka je realizována v laboratořích PřF UK ve výše uvedených budovách. Terénní výuka (exkurze, terénní kurzy) probíhá na různých místech České republiky i v zahraničí (např. exkurze na význačná paleontologická naleziště v Německu, geologické exkurze do Západních Karpat, Alp). 

Úspěchy oboru

Docent Vasil Teodoridis je úspěšným absolventem dvouoborového učitelského studia geologie-biologie. V současné době působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako pedagog a badatel, jehož výzkumná činnost je zaměřena na třetihorní flóru. Jako žák a později spolupracovník prof. Zlatko Kvačka, si postupně vybudoval postavení respektovaného odborníka na flóru terciérních pánví Českého masivu i Evropy. Díky jeho přednáškám z paleontologie a geologie získávají studenti aprobace biologie na Pedagogické fakultě UK nejen dobré znalosti z biologie, ale také z geovědních disciplín. Doc. Teodoridis vedl jako školitel i celou řadu kvalifikačních prací od bakalářských po doktorské. Stojí za oživením oboru didaktiky geologie na PedF UK.

"Velikosti schránek rozsivek se mohou v rámci druhu lišit i řádově. Představte si, že by tady v posluchárně kromě lidí, co maj metr sedmdesát, studovali i trpaslíci, co by měřili 17 cm. Ale pohlavní by byl jenom ten trpaslík."

— Jiří Neustupa, přednáška z botaniky bezcévných rostlin

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením