Vědy o Zemi

"Jestliže je sesuv půdy dost velký, kutálejí se i hranaté kameny."
— Terry Pratchett

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Co se naučím

Absolvent získá vzdělání, metodické a praktické dovednosti v základních geovědních disciplínách. Absolvent programu má široké teoretické znalosti v oblasti procesů probíhajících na zemském povrchu, zná základní metody výzkumu používané v geologických a geografických vědách a environmentální problematice. Díky komplexnímu mezioborovému základu vzdělání dokáže chápat informace a poznatky z jednotlivých disciplín v kontextu vývoje Země, zemského povrchu a jeho ovlivnění společností.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Absolvent bakalářského programu Vědy o Zemi se uplatní v profesích, které se zabývají poznáním a popisem procesů v povrchových částech Země, a to jak pevných (litosféry a pedosféry), tak i dynamických geosfér (hydrosféry a atmosféry). Uplatnění naleznete jak ve státních institucích (Úřady samosprávy a státní správy, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Povodí jednotlivých řek, ČHMÚ), tak v soukromých firmách, které se zabývají touto problematikou.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Navrhovaný program by měl připravovat studenty pro navazující magisterské studium v oborech zabývajících se zejména fungováním abiotických procesů v prostředí naší planety, tj. geologii, geografii a vědách o životním prostředí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům krajské a celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, úspěšným řešitelům korespondenčního semináře Kamenožrout, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

50,0 %
úspěšnost přijetí
7
zapsaných
40073 km
obvod Země
na rovníku
22 000
položek v Mineralogickém muzeu PřF UK

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky programu je též praktická část, realizovaná formou terénních kurzů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

"Většina nejúžasnějších věcí ve vulkanologii je národní katastrofou."
(Poznámka k výlevu bazaltů na Islandu v roce 1783.)

— František Holub, přednáška z petrologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace