Hydrologie a hydrogeologie

"Co je tvrdší než kámen, a co měkčí než voda? A přece se měkkou vodou rozruší i tvrdost skal."
— Publius Ovidius Naso

Hydrologie a hydrogeologie

Studium programu Hydrologie a hydrogeologie umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní program je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Co se naučím

Studiem a praktickými terénními a laboratorními praxemi získáte znalosti o procesech, ovlivňujících výskyt, oběh a kvalitu povrchových a podzemních vod, stejně jako poznatky o využívání a ochraně vod. Seznámíte se se zákonitostmi hydrologického cyklu a dopadu klimatických změn na vodní složku prostředí Země, s mechanismem pohybu vody v přírodě, vlivem krajinných složek a jejich změn na oběh a složení vod a výskyt organizmů žijících ve vodách. Ovládnete základní metody hydrologického výzkumu – naučíte se měřit průtoky na tocích, odebírat vzorky vod pro laboratorní rozbory, provádět průzkumné vrty, ale i provádět odborná mapování a vyhodnocovat výsledky s využitím pokročilých informatických nástrojů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Bakalářský studijní program Hydrologie a hydrogeologie vás připraví na praktickou i výzkumnou činnost v širokém spektru specializací vědních oborů, ve kterých voda představuje významnou složku poznání a zájmu. Absolventi se uplatňují jako specialisté v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP), ve výzkumných ústavech AV a jednotlivých resortů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČGS, ČÚZK), v úřadech veřejné správy (MŽP, MZe, MMR, ČIŽP) a též v komerční sféře (vodárenství, ochrana vod, vodohospodářské plánování a řízení, geoinformační technologie, pojišťovnictví). Pro získání praktických zkušeností, potřebných pro uplatnění na pracovním trhu, je důležitá možnost zapojení do výzkumných i aplikovaných projektů, kterou studenti mají během studia.

Více o tomto programu též na webových stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu."

— David Livingstone

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium vytvoří kvalitní teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK.

Studenti mají možnost přímo pokračovat v navazujícím magisterském programu Hydrologie a hydrogeologie, kde získají hlubší poznatky potřebné pro komplexní studium povrchových a podzemních vod v jejich vzájemné provázanosti, umožňující další specializaci na různé oblasti studia povrchových nebo podzemních vod. Zároveň mohou pokračovat ve studiu i v příbuzném programu Fyzická geografie a geoekologie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům krajské a celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, úspěšným řešitelům korespondenčního semináře Kamenožrout, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

72,0 %
úspěšnost přijetí
10
zapsaných
78 866 km²
rozloha České republiky
5
počet vysílacích frekvencí v systému GPS

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici kvalitní zázemí jak pro studium na fakultě, laboratoře pro experimentální výuku, tak moderní přístrojové vybavení pro terénní praktickou výuku.

Pro výuku přímo v areálu fakulty tak jsou k dispozici moderní počítačové učebny se špičkovým specializovaným software v oblasti geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země nebo geostatistiky. Ve specializovaných laboratořích studenti mohou zpracovávat naměřená data a vzorky odebrané v terénu. Jedná se např. o fyzikální a chemické vlastnosti vzorků povrchové a podzemní vody, sedimentů nebo půd, jež jsou určovány s využitím laserové granulometrie, elektronových mikroskopovacích technik či analytickými postupy. Pro térénní část výuky pak jsou k dispozici moderní přístroje pro monitoring a automatický srážkoodtokových procesů, přímá měření průtoku a hydrochemismu, nebo přesné mapování využívající rozdílné technologie od mobilních geodetických stanic přes laserové skenování až po bezpilotní systémy – drony.

Úspěchy oboru

V oblasti ochrany vod a vodního hospodářství dosahují odborníci, vychovaní na PřF UK v hydrologických a hydrogeologických oborech jednak významné vědecké výsledky, tak poznatky, které jsou užitečné pro společnost. Výsledky výzkumu našich hydrologů se tak promítají do návrhů opatření a metodik, využívaných v oblasti ochrany vodních zdrojů, v protipovodňové ochraně nebo v oblasti rizikového pojištění.

Studenti se podílejí na řadě výzkumných projektů v ČR a zahraničí - např. v oblasti Šumavy při analýze vlivu změn klimatu a disturbance krajiny na povodňový režim, v Kyrgyzstánu při analýze rizik průvalů hrází ledovcových jezer nebo při zkoumání vlivu hospodaření v krajině na vodní erozi, zanášení pánví jezer a znečištění toků. Absolventi hydrologických a hydrogeologických programů PřF UK nacházejí uplatnění ve výzkumné sféře, státní správě i soukromém sektoru.

"Našli jsme bod Gé a teď jsem na Há."

— Lucie Diblíková, při zjišťování tloušťky sněhu na Králickém Sněžníku během kurzu zimní ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace