Magisterské studium na geografické sekci

Demografie

Studium navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně je otevřené i absolventům jiných příbuzných disciplín (především ekonomie, statistiky, sociologie, historie a dalších). Je zaměřeno na získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky. Studenti se mohou věnovat také práci s odborným statistickým software (SAS, GIS), relačními databázemi apod. Své zaměření si výběrem odborných kurzů z velké části studenti profilují samostatně podle svého zájmu. Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty, studenti se mohou aktivně účstnit odborných stáží nebo zpojit do výzkumu.

This study programme is also available in English!

Graduates of the follow-up Demography Master’s degree programme gain an understanding of demographic concepts and methods, are able to analyse, assess and interpret trends in the demographic development of a particular population, compile demographic development models and suggest population policy strategies. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský program fyzická geografie a geoekologie umožňuje studentům se profilovat v přírodovědně-orientované geografii a jejich dílčích disciplínách jako jsou geomorfologie, hydrologie, klimatologie, krajinná ekologie a pedologie. Interdisciplinární povaha studia umožňuje studentům komplexně porozumět hlavním současným environmentálním problémům, zejména dopadu klimatických změn na krajinné procesy. Studium je zaměřeno na pochopení přírodních procesů na povrchu Země, jejich interakci s člověkem, zejména se zaměřením na přírodní ohrožení jako jsou například povodně, sucho, sesuvy či extrémní meteorologické jevy. Důraz je kladen na získání pokročilých dovedností v monitoringu povrchových procesů včetně využití geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů. Na zajištění programu se podílejí přední odborníci s mezinárodním renomé z akademické sféry i z praxe.

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Studijní program je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako je kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikacemi získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit.

Globální migrační a rozvojová studia

Magisterský studijní program Globální migrační a rozvojová studia poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Jde o interdisciplinárně (mezioborově, mezifakultně i meziuniverzitně) zaměřený program magisterského stupně, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Hydrologie a hydrogeologie

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Krajina a společnost

Magisterský studijní program Krajina a společnost je zacílen na komplexní porozumění krajině, jejím složkám, vztahům mezi nimi a vývoji krajiny. Představuje průnik společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie), oborů přírodovědných (fyzická geografie a krajinná ekologie) a technických oborů (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ). Student získá teoretické a praktické dovednosti pro sběr a analýzu dat o krajině či jejích složkách pomocí anketních šetření, statistických dat, archivních map a leteckých snímků, geografických informačních systémů a DPZ. Student je připravován k tomu, aby byl schopen definovat hybné síly změn v krajině a prakticky používat nástroje územního a krajinného plánování k usměrnění vývoje krajiny. Do výuky jsou zapojeni jak odborníci z praxe územního a krajinného plánování, tak i hostující profesoři ze zahraničních univerzit. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Nejlepší absolventi navazujícího magisterského studia budou moci pokračovat v doktorských studijních programech, přičemž na toto studium do značné míry navazuje studijní program Obecná geografie.

Politická a regionální geografie

Program politická a regionální geografie je zaměřený na studium politických procesů a jejich vazeb na procesy ekonomické, kulturní a environmentální v rámci jednotlivých států, makroregionů a na celosvětové úrovni. Prostorová (geografická) perspektiva zdůrazňuje propojení a kombinace přírodních (fyzicko-geografických), sociálně-ekonomických a kulturních procesů v rámci jednotlivých regionů na různých úrovních (lokální, oblastní, státní, mezinárodní), jejichž výsledkem je prostorová diferenciace a nerovnoměrný rozvoj. Studijní program školí studenty v pokročilých kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu a jejich aplikaci na analýzu politických procesů v kontextu jednotlivých regionů. Jednotlivé předměty rozvíjejí teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v dílčích disciplínách politické a regionální geografie. Studenti získají široký přehled o světovém mezistátním systému a na jakých principech funguje. Zároveň získají teoretické a praktické vědomosti o jednotlivých světových makroregionech. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Sociální epidemiologie

Dvouletý magisterský studijní program Sociální epidemiologie je založen na poznatcích přírodních a sociálních věd z oblasti zdraví člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Studium je zaměřeno zejména na zkoumání populačního zdraví a jeho sociálních determinant. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Mezi zásadní dovednosti, které studenti získají patří zejména metody zpracování dat o zdravotním stavu obyvatel, orientace ve zdrojích těchto dat, rozšíření znalosti statistiky a práce s různými nástroji pro analýzu a zobrazení dat. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v Česku unikátní. Přednášejícími programu jsou vyučující z Přírodovědecké fakulty a spolupracujícího pracoviště University College London. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva. V těchto a souvisejících tematických oblastech je věnována pozornost interakcím procesů na různých řádovostních úrovních a v širších environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech řešených problémů. Většina pedagogů je aktivně zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu a též studium integruje přístupy základního a aplikovaného výzkumu a snaží se katalyzovat přenos výzkumných poznatků a dovedností do praxe. Po úspěšném absolutoriu lze pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském stupni studia.

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem, matematikou nebo tělesnou výchovou).

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), matematikou (ve spolupráci s MFF UK) a tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření, v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg