Magisterské studium na geografické sekci

Demografie

Studium navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně je otevřené i absolventům jiných příbuzných disciplín (především ekonomie, statistiky, sociologie, historie a dalších). Je zaměřeno na získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky, ale také na práci s odborných statistickým software (SAS, GIS). Své zaměření si výběrem odborných kurzů z velké části studenti profilují samostatně. Součástí výuky jsou demografické aplikace při výuce pokročilé matematiky, základní poznatky z oblasti databází, statistických technologií (SAS) a geografických informačních systémů (GIS). Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty.

 

This study programme is also available in English!

Graduates of the follow-up Demography Master’s degree programme gain an understanding of demographic concepts and methods, are able to analyse, assess and interpret trends in the demographic development of a particular population, compile demographic development models and suggest population policy strategies. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský program fyzická geografie a geoekologie umožňuje studentům se profilovat v přírodovědně-orientované geografii a jejich dílčích disciplínách jako jsou geomorfologie, hydrologie, klimatologie, krajinná ekologie a pedologie. Interdisciplinární povaha studia umožňuje studentům komplexně porozumět hlavním současným environmentálním problémům, zejména dopadu klimatických změn na krajinné procesy. Studium je zaměřeno na pochopení přírodních procesů na povrchu Země, jejich interakci s člověkem, zejména se zaměřením na přírodní ohrožení jako jsou například povodně, sucho, sesuvy či extrémní meteorologické jevy. Důraz je kladen na získání pokročilých dovedností v monitoringu povrchových procesů včetně využití geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů. Na zajištění programu se podílejí přední odborníci s mezinárodním renomé z akademické sféry i z praxe.

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Studijní program je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako je kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikacemi získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit.

Globální migrační a rozvojová studia

Magisterský studijní program Globální migrační a rozvojová studia poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Jde o interdisciplinárně (mezioborově, mezifakultně i meziuniverzitně) zaměřený program magisterského stupně, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Hydrologie a hydrogeologie

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Politická a regionální geografie

Program politická a regionální geografie je zaměřený na studium politických procesů a jejich vazeb na procesy ekonomické, kulturní a environmentální v rámci jednotlivých států, makroregionů a na celosvětové úrovni. Prostorová (geografická) perspektiva zdůrazňuje propojení a kombinace přírodních (fyzicko-geografických), sociálně-ekonomických a kulturních procesů v rámci jednotlivých regionů na různých úrovních (lokální, oblastní, státní, mezinárodní), jejichž výsledkem je prostorová diferenciace a nerovnoměrný rozvoj. Studijní program školí studenty v pokročilých kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu a jejich aplikaci na analýzu politických procesů v kontextu jednotlivých regionů. Jednotlivé předměty rozvíjejí teoretické a praktické vědomosti a dovednosti v dílčích disciplínách politické a regionální geografie. Studenti získají široký přehled o světovém mezistátním systému a na jakých principech funguje. Zároveň získají teoretické a praktické vědomosti o jednotlivých světových makroregionech. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Sociální epidemiologie

Dvouletý magisterský studijní program Sociální epidemiologie je založen na poznatcích přírodních a sociálních věd z oblasti zdraví člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Studium je zaměřeno zejména na zkoumání populačního zdraví a jeho sociálních determinant. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Mezi zásadní dovednosti, které studenti získají patří zejména metody zpracování dat o zdravotním stavu obyvatel, orientace ve zdrojích těchto dat, rozšíření znalosti statistiky a práce s různými nástroji pro analýzu a zobrazení dat. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v Česku unikátní. Přednášejícími programu jsou vyučující z Přírodovědecké fakulty a spolupracujícího pracoviště University College London. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva. V těchto a souvisejících tematických oblastech je věnována pozornost interakcím procesů na různých řádovostních úrovních a v širších environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech řešených problémů. Většina pedagogů je aktivně zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu a též studium integruje přístupy základního a aplikovaného výzkumu a snaží se katalyzovat přenos výzkumných poznatků a dovedností do praxe. Po úspěšném absolutoriu lze pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském stupni studia.

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem, matematikou nebo tělesnou výchovou).

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), matematikou (ve spolupráci s MFF UK) a tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření, v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto programu vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program Geografie se zaměřením na vzdělávání) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg