Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem, matematikou nebo tělesnou výchovou).

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), matematikou (ve spolupráci s MFF UK) a tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření, v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Kde se
uplatním

Absolvent je kompletně připraven pro výkon učitelského povolání. Je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách včetně víceletých gymnázií. Má osvojeny systematické znalosti z vědního oboru geografie a jejích dílčích disciplín i základní znalosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro profesní uplatnění ve sféře geografického vzdělávání. Umí se samostatně a odpovědně rozhodovat, pracovat v týmu a koordinovat činnost týmu, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů, samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, samostatně navrhnout obsah a formu výuky a vytvářet plán výuky. Rozsáhlé znalosti o lokálních, regionálních a globálních problémech vztahu společnosti a přírody umožňují uplatnění absolventů i mimo školskou sféru, např. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor