Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský studijní program fyzická geografie a geoekologie navazuje na bakalářské studijní programy Geografie a kartografie či geografické vzdělávání, případně též na další přírodovědecky zaměřené bakalářské programy. Jedná se o prezenční studium se standardní dobou studia 2 roky. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, geoekologie, biogeografie a pedogeografie. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů vypsaných katedrou fyzické geografie a geoekologie či realizovaných na dalších pracovištích Univerzity Karlovy nebo na jiných vysokých školách.

Kde se
uplatním

Absolventi magisterského studijního program fyzická geografie a geoekologie se uplatňují v odvětvových, rezortních a výzkumných ústavech, při výzkumu a výuce na vysokých školách, ve správních úřadech, podnicích, organizacích a firmách, které se zabývají průběžným sledováním a průzkumem fyzickogeografických procesů a jevů krajinné sféry a jejich složek. Podílejí se odborně v projektové a plánovací praxi a zejména na řešení náročných výzkumných úkolů ve fyzické geografii a geoekologii a také v komplexních přírodovědeckých programech. Dále se uplatňují při řídící, vzdělávací a výzkumné činnosti správních a odborných institucí ochrany přírody a krajiny (např. CHKO, NP, MŽP ČR), včetně regionálně specializovaných organizací, zaměřených na sledování dynamiky procesů a změn přírodního prostředí ve vztahu k činnosti člověka.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store