Magisterské studium na biologické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu, v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného programu/oboru v univerzitní přihláškové aplikaci.

Antropologie a genetika člověka

Obor je zaměřen do oblasti fyzické antropologie a biologie, genetiky, ekologie a etologie člověka. Zabývá se především ontogenetickým a fylogenetickým vývojem člověka, evolucí a morfologickou variabilitou populací, etnicitou a etnogenezí, studiem růstu a jeho poruch, složením lidského těla a výživou, biologickými vlastnostmi na různých úrovních bioorganizace a jejich dědičnosti, vlivem faktorů prostředí na člověka a jeho chováním. Molekulárně genetické studie zahrnují analýzy receptorových genů a genetických polymorfizmů ve variabilních oblastech lidských chromozomů. Aplikované specializace představují forenzní, klinická, funkční a ergonomická antropologie. Specifické postavení zaujímá kosterní a dentální antropologie.

Bioinformatika

Bioinformatika je multidisciplinární vědní oblastí kombinujícím biologii, matematiku a informatiku, a proto se na studijním programu Bioinformatika podílí kromě Přírodovědecké fakulty UK i Matematicko-fyzikální fakulta UK. Významnou úlohu hrají i světově uznávaní odborníci z Evropské molekulárně biologické laboratoře (EMBL) v Heidelbergu a Max-Planck Institutu molekulární a buněčné biologie a genetiky v Drážďanech. Díky tomu mají studenti možnost získat zkušenosti s výukou i výzkumem na prestižních zahraničních institucích a tím se lépe připravit na uplatnění na celoevropském či celosvětovém pracovním trhu.

Studijní program je zaměřen především na budování specifických bioinformatických znalostí a dovedností na teoretických základech matematiky, informatiky a biologie položených v bakalářském studiu. Studenti budou mít navíc možnost dále rozvíjet své znalosti a dovednosti biologie a informatiky a to především v oblastech evoluce a učících algoritmů strojového učení.

Botanika

Obor je zaměřen na studium a školení ve všech oblastech terénní botaniky včetně mykologie. Hlavními přednáškovými i výzkumnými směry jsou v rámci bezcévných rostlin taxonomie a ekologie všech oddělení řas, hub (včetně lišejníků) a mechorostů, včetně studia ultrastruktury orgánů. V případě cévnatých rostlin se studenti zaměřují na jejich taxonomii a ekologii, včetně moderní metodologie (molekulární systematika resp. kladistika rostlin). Geobotanika se specializuje zejména na vegetaci (její klasifikaci, studium struktury a funkce rostlinných společenstev), populační biologii rostlin a na interakce mezi rostlinami a živočichy (zejména bezobratlými). Geograficky není záběr prakticky omezen, mírný důraz je kladen na floru a vegetaci střední Evropy.

Buněčná a vývojová biologie

Obor je zaměřen na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii), zejména v ontogenetickém vývoji individua. Výuka podává v ucelené formě základy buněčného dogmatu. Zabývá se organizací a výstavbou vnitřních struktur buňky (zejména eukaryotní), funkcí jednotlivých struktur a metodami studia buněčných procesů. Zahrnuje jak studium na úrovni orgánové (vývojová morfologie), tak na úrovni buněčné a molekulární, zejména v rozhodující oblasti regulace genové exprese.

Počínaje akademickým rokem 2019/2020 je otevřen nově akreditovaný program Reprodukční a vývojová biologie. Tento studijní program nahrazuje a rozšiřuje stávající zaměření Vývojová biologie oboru Buněčná a vývojová biologie. Doporučujeme uchazečům, kteří chtějí pracovat na projektech zaměřených na vývojovou biologii, aby podávali přihlášky již do nově otevíraného programu Reprodukční a vývojová biologie. V rámci nadcházející reakreditace bude obor Buněčná a vývojová biologie akreditován jako program Buněčná biologie (již bez dílčích zaměření).

Ekologie

Ekologie je obor zaměřený na studium interakcí nadorganizmální úrovně s ambicemi překonat taxonomické a systémové (metodické) bariery. Konkrétní podoba curricula každého studenta bude v kontextu kreditního systému a daného rámce předmětů sestavována individuálně (volitelně) na základě studijní orientace studenta a doporučení školitele/školitelů-specialistů a příslušné katedry/kateder. Sjednocujícím oborovým prvkem curricula jsou zejména předměty obecně metodické (věnované např. plánování ekologických pokusů a statistickému zpracování ekologických dat, používání biomolekulárních markerů v ekologické práci), dále předměty zaměřené na teorii obecně-ekologických témat (např. ekologie velkých měřítek a biodiverzita, problematika metapopulací, fylogeografie). Velký časový objem je vyhrazen magisterské práci. Studium je zakončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou z obecné ekologie, z jednoho profilového předmětu specializace (např. limnologie, ekologie rostlin, ekologie živočichů) a jednoho volitelného předmětu.

Evoluční biologie

Studijní program integruje znalosti o biodiverzitě z dílčích tradičních disciplín (např. botanika, zoologie, mykologie) s obecně použitelnými praktickými dovednosti a nástroji současné biologie (molekulární fylogenetika, fylogenomika a proteomika, zobrazovací metody, analýza fenotypu, biostatistika). Přímá výuka je založena zejména na povinně-volitelných předmětech ze čtyř skupin (Obecná evoluční biologie, Metody evoluční biologie, Diverzita organizmů, Praktické kurzy a stáže). Hlavní částí studia je ovšem vlastní tvůrčí práce v rámci diplomového projektu.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Experimentální biologie rostlin

Obor Experimentální biologie rostlin se zabývá studiem stavby rostlin a jejich životními funkcemi. Základní životní děje u rostlin – fotosyntéza, dýchání, vodní režim, minerální výživa, transport látek a energie v rostlině, růst a vývoj – jsou studovány na úrovni rostliny jako celku i na úrovních orgánů, pletiv, buněk i subcelulárních struktur, s ohledem na vztah k faktorům prostředí, včetně faktorů stresových. Využívá široké spektrum metod, především mikroskopických, biochemických, biofyzikálních a molekulárně biologických. Interpretace poznatků směřuje především k poznání rostliny jako funkčního, vnitřně koordinovaného celku, který žije v oboustranné dynamické interakci s prostředím. V rámci oboru se mohou absolventi profilovat dle studijního plánu ve dvou diplomních zaměřeních: (i) fyziologie a anatomie rostlin a (ii) buněčná a molekulární biologie rostlin.

Fyziologie živočichů

Obor se v obecné šíři zabývá nalézáním vymezení a spojitostí fyziologie s ostatními biologickými disciplinami. V rámci oboru Fyziologie živočichů se mohou studenti profilovat ve dvou diplomních zaměřeních (i) fyziologie živočichů a (ii) neurobiologie. Studenti získají znalosti o základních principech, homeostáze a regulaci u živočichů. V zaměření fyziologie živočichů se specializují např. na fyziologii svalu, termoregulační funkce, environmentální fyziologii, molekulární endokrinologii, farmakologii a toxikologii. V zaměření neurobiologie především na fyziologii nervové soustavy, elektrofyziologii, neurobiologii paměti a behaviorální farmakologii. Specializované přednášky dále zahrnují mechanismy adaptací na vnější prostředí, neurobiologii, funkce svalové tkáně, epitelů, chronobiologii, bioenergetiku a molekulární farmakologii.

Genetika, molekulární biologie a virologie

Cílem je výchova odborníků především pro vědecko-výzkumnou práci v genetice, molekulární biologii a ve virologii. Studenti získávají teoretickou i metodickou průpravu ve specializovaných genetických a molekulárně biologických disciplínách, jako v cytogenetice, molekulární genetice, genovém inženýrství, molekulární biologii mikroorganismů, molekulární virologii, genetice populací a genetice rostlin, mikroorganismů, živočichů i člověka. A dále v blízce příbuzných vědních disciplínách, jako je molekulární imunologie, molekulární diagnostika apod. Obor se vnitřně člení na několik užších specializací, a to na "Virologi", "Buněčnou a molekulární biologii mikrobiálních populací", "Cytogenetiku", "Genetiku rostlin", "Molekulární biologii a genetiku eukaryot" a "Molekulární biologii a genetiku prokaryot".

Imunologie

Obor je zaměřen na studium základů klinické a experimentální imunologie. Přednášky poskytují široké základy moderní imunologie; důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti různým patogenům, v protinádorové obraně a poruchy imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience). Důraz je kladen na (1) molekulární mechanismy funkce imunoreceptorů, adhezivních molekul, cytokinů a MHC proteinů a (2) objasnění principů řady základních metod používaných v molekulární imunologii.

Mikrobiologie

Studium magisterského oboru Mikrobiologie poskytuje ucelené vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a kvasinek na současné úrovni znalostí.

Parazitologie

Při studiu oboru parazitologie naleznou uplatnění i studenti se silným zájmem o další biologické disciplíny – entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii, dokonce i informatiku a další. V týmech Biologie hmyzích vektorů, Ptačích parazitů a Hmyzích parazitů a patogenů (např. studium interakcí mezi patogeny a jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studium biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků, studium molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů, aj.), v Helmintologické laboratoři (např. studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli, studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů aj.), v Laboratoři molekulární a biochemické protistologie (studium molekulární a buněčné biologie a biochemie anaerobních parazitických protist, evoluce organel aj.), v Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel (např. studium adaptace buněčných kompartmentů k parazitismu, přenos proteinů a metabolitů přes membrány aj.) a v Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolizmu kovů (např. studium kompenzačních mechanismů při nedostatku železa aj.).

Protistologie

Studijní obor Protistologie je zaměřen na otázky výzkumu protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Cílem tohoto oboru je výchova badatelsky, výzkumně i prakticky zaměřených odborníků disponujících znalostmi těchto mikroorganismů na organismální a nadorganismální úrovni studia. Protistologie je tedy součástí fylogeneticky a ekologicky orientovaných biologických disciplín. Jednotlivé části protistologie jsou známy také jako algologie (studium řas) a protozoologie (studium prvoků).

Reprodukční a vývojová biologie

Tento nový studijní program je zaměřen na studium životního cyklu živočišných organizmů, který zahrnuje vznik a diferenciaci pohlavních buněk, reprodukci, zárodečný vývoj, dospívání, růst, regeneraci, stárnutí a smrt. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračují po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a imunologie s důrazem na studium regulace genové exprese a epigenetických změn. Reprodukční a vývojová biologie je tak zastřešujícím programem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněk v mnohobuněčném organismu včetně jejich interakce s imunitním systémem.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Teoretická a evoluční biologie

Studium má mezioborový charakter, a je vhodné i pro bakaláře jiných přírodovědných oborů včetně zaměření na matematiku nebo filosofii. Nebiologové mají povinnost absolvovat několik kursů biologického základu – jejich výběr závisí na zaměření diplomové práce. Příklady zaměření: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); filosofické uchopení fenoménu života; morfogeneze; evoluční teorie a jejich dějiny; portmannovská biologie; biologická estetika; dějiny biologie.

Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia biologie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku biologie na středních školách.

Dvojaprobaci lze studovat v kombinaci s geografií, s geologií, s chemií (zařazeno pod obory chemické sekce), a ve spolupráci s MFF UK též s matematikou nebo fyzikou. Studium zahrnuje další navazující a rozšiřující předměty zvolených oborů, pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Zařazeny jsou také předměty integrované povahy umožňující vzájemné propojení přírodovědných disciplín.

Součástí studia je bloková pedagogická praxe, při níž posluchač vyučuje předměty zvolené aprobace pod vedením zkušených pedagogů na středních školách.

Zoologie

Obor vychovává absolventy několika zaměření, a to zoologie obratlovců nebo bezobratlých, entomologie, ekologie, etologie a molekulární metody studia biodiverzity živočichů. Absolvent je schopen provádět terénní pozorování i odběry materiálu, či, dle zaměření, designovat a provést experiment v laboratoři. Získané výsledky pak dokáže vyhodnocovat, zpracovat za použití počítačové techniky a na základě kvalitní literární rešerše a vědecké diskuse závěry v patřičné formě publikovat.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace