Magisterské studium na biologické sekci

Antropologie a genetika člověka

Program je zaměřen do oblasti fyzické antropologie a biologie, genetiky, ekologie a etologie člověka. Zabývá se především ontogenetickým a fylogenetickým vývojem člověka, evolucí a morfologickou variabilitou populací, etnicitou a etnogenezí, studiem růstu a jeho poruch, složením lidského těla a výživou, biologickými vlastnostmi na různých úrovních bioorganizace a jejich dědičnosti, vlivem faktorů prostředí na člověka a jeho chováním. Molekulárně genetické studie zahrnují analýzy receptorových genů a genetických polymorfizmů ve variabilních oblastech lidských chromozomů. Aplikované specializace představují forenzní, klinická, funkční a ergonomická antropologie. Specifické postavení zaujímá kosterní a dentální antropologie.

Bioinformatika

Bioinformatika je multidisciplinární vědní oblastí kombinujícím biologii, matematiku a informatiku, a proto se na studijním programu Bioinformatika podílí kromě Přírodovědecké fakulty UK i Matematicko-fyzikální fakulta UK. Významnou úlohu hrají i světově uznávaní odborníci z Evropské molekulárně biologické laboratoře (EMBL) v Heidelbergu a Max-Planck Institutu molekulární a buněčné biologie a genetiky v Drážďanech. Díky tomu mají studenti možnost získat zkušenosti s výukou i výzkumem na prestižních zahraničních institucích a tím se lépe připravit na uplatnění na celoevropském či celosvětovém pracovním trhu.

Studijní program je zaměřen především na budování specifických bioinformatických znalostí a dovedností na teoretických základech matematiky, informatiky a biologie položených v bakalářském studiu. Studenti budou mít navíc možnost dále rozvíjet své znalosti a dovednosti biologie a informatiky a to především v oblastech evoluce a učících algoritmů strojového učení.

Botanika

Program je zaměřen na studium a školení ve všech oblastech terénní botaniky včetně mykologie. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu z pěti specializací: Algologie a ekologie řas, Bryologie a lichenologie, Cévnaté rostliny, Geobotanika nebo Mykologie. Hlavními přednáškovými i výzkumnými směry jsou v rámci bezcévných rostlin taxonomie a ekologie všech oddělení řas, hub (včetně lišejníků) a mechorostů, včetně studia ultrastruktury orgánů. V případě cévnatých rostlin se studenti zaměřují na jejich taxonomii a ekologii, včetně moderní metodologie (molekulární systematika resp. kladistika rostlin). Geobotanika se specializuje zejména na vegetaci (její klasifikaci, studium struktury a funkce rostlinných společenstev), populační biologii rostlin a na interakce mezi rostlinami a živočichy (zejména bezobratlými). Geograficky není záběr prakticky omezen, mírný důraz je kladen na floru a vegetaci střední Evropy.

 

This study programme is also available in English!

Master study programme in Botany offers education in five specialities, namely Phycology and algal ecology, Bryology and lichenology, Mycology, Plant ecology, and Vascular plants for graduates in bachelor programmes in Biology. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Buněčná biologie

Program je zaměřen na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii), zejména v ontogenetickém vývoji individua. Výuka podává v ucelené formě základy buněčného dogmatu. Zabývá se organizací a výstavbou vnitřních struktur buňky (zejména eukaryotní), funkcí jednotlivých struktur a metodami studia buněčných procesů. Zahrnuje jak studium na úrovni orgánové (vývojová morfologie), tak na úrovni buněčné a molekulární, zejména v rozhodující oblasti regulace genové exprese.

Ekologie

Ekologie je program zaměřený na studium interakcí nadorganizmální úrovně s ambicemi překonat taxonomické a systémové (metodické) bariery. Konkrétní podoba curricula každého studenta bude v kontextu kreditního systému a daného rámce předmětů sestavována individuálně (volitelně) na základě studijní orientace studenta a doporučení školitele/školitelů-specialistů a příslušné katedry/kateder. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze dvou specializací: Hydrobiologie nebo Terestrická ekologie. Sjednocujícím oborovým prvkem curricula jsou zejména předměty obecně metodické (věnované např. plánování ekologických pokusů a statistickému zpracování ekologických dat, používání biomolekulárních markerů v ekologické práci), dále předměty zaměřené na teorii obecně-ekologických témat (např. ekologie velkých měřítek a biodiverzita, problematika metapopulací, fylogeografie). Velký časový objem je vyhrazen magisterské práci. Studium je zakončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou z obecné ekologie, z jednoho profilového předmětu specializace (např. limnologie, ekologie rostlin, ekologie živočichů) a jednoho volitelného předmětu.

 

This study programme is also available in English!

Ecology is an integrated discipline that studies relationships among individuals, populations and communities. We provide a wide ecological background and practical experiences across both terrestrial and aquatic ecosystems, as well as molecular and evolutionary ecology. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Evoluční biologie

Studijní program integruje znalosti o biodiverzitě z dílčích tradičních disciplín (např. botanika, zoologie, mykologie) s obecně použitelnými praktickými dovednosti a nástroji současné biologie (molekulární fylogenetika, fylogenomika a proteomika, zobrazovací metody, analýza fenotypu, biostatistika). Přímá výuka je založena zejména na povinně-volitelných předmětech ze čtyř skupin (Obecná evoluční biologie, Metody evoluční biologie, Diverzita organizmů, Praktické kurzy a stáže). Hlavní částí studia je ovšem vlastní tvůrčí práce v rámci diplomového projektu.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Experimentální biologie rostlin

Program Experimentální biologie rostlin se zabývá studiem stavby rostlin a jejich životními funkcemi. Základní životní děje u rostlin – fotosyntéza, dýchání, vodní režim, minerální výživa, transport látek a energie v rostlině, růst a vývoj – jsou studovány na úrovni rostliny jako celku i na úrovních orgánů, pletiv, buněk i subcelulárních struktur, s ohledem na vztah k faktorům prostředí, včetně faktorů stresových. Využívá široké spektrum metod, především mikroskopických, biochemických, biofyzikálních a molekulárně biologických. Interpretace poznatků směřuje především k poznání rostliny jako funkčního, vnitřně koordinovaného celku, který žije v oboustranné dynamické interakci s prostředím. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze tří specializací: (i) fyziologie a anatomie rostlin, (ii) buněčná a molekulární biologie rostlin a (iii) ekofyziologie rostlin.

Fyziologie živočichů

Program se v obecné šíři zabývá nalézáním vymezení a spojitostí fyziologie s ostatními biologickými disciplinami. Při zápisu do studia programu Fyziologie živočichů si uchazeč volí jednu ze dvou specializací: (i) fyziologie živočichů a člověka nebo (ii) neurobiologie. Studenti získají znalosti o základních principech, homeostáze a regulaci u živočichů. V zaměření fyziologie živočichů se specializují např. na fyziologii svalu, termoregulační funkce, environmentální fyziologii, molekulární endokrinologii, farmakologii a toxikologii. V zaměření neurobiologie především na fyziologii nervové soustavy, elektrofyziologii, neurobiologii paměti a behaviorální farmakologii. Specializované přednášky dále zahrnují mechanismy adaptací na vnější prostředí, neurobiologii, funkce svalové tkáně, epitelů, chronobiologii, bioenergetiku a molekulární farmakologii.

Genetika, molekulární biologie a virologie

Cílem je výchova odborníků především pro vědecko-výzkumnou práci v genetice, molekulární biologii a ve virologii. Studenti získávají teoretickou i metodickou průpravu ve specializovaných genetických a molekulárně biologických disciplínách, jako v cytogenetice, molekulární genetice, genovém inženýrství, molekulární biologii mikroorganismů, molekulární virologii, genetice populací a genetice rostlin, mikroorganismů, živočichů i člověka. A dále v blízce příbuzných vědních disciplínách, jako je molekulární imunologie, molekulární diagnostika apod. Program se vnitřně člení na několik užších specializací, z nichž si uchazeč volí jednu při zápisu do studia, a to na "Virologii", "Molekulární biologii a genetiku prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů" a "Molekulární biologii a genetiku eukaryot".

Imunologie

Program je zaměřen na studium základů klinické a experimentální imunologie. Přednášky poskytují široké základy moderní imunologie; důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti různým patogenům, v protinádorové obraně a poruchy imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience). Důraz je kladen na (1) molekulární mechanismy funkce imunoreceptorů, adhezivních molekul, cytokinů a MHC proteinů a (2) objasnění principů řady základních metod používaných v molekulární imunologii.

 

This study programme is also available in English!

The aim of the study program Immunology is education both theoretically and practically skilled professionals in the broad field of biomedicine for their application in the research, clinics or applications. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Mikrobiologie

Program se zabývá mikrobiologickými tématy, která jsou klíčová pro současnou biologii, medicínu i vědy o životním prostředí. Program přibližuje svět mikroorganizmů a zkoumá jej v nejširším možném rozsahu. Zabývá se 1) molekulární podstatou regulace životních dějů buněk mikroorganizmů, 2) biologií patogenních mikroorganizmů a účinkem antibakteriálních látek na jejich buňky, 3) přírodními společenstvy mikroorganizmů a jejich schopnostmi degradace přírodních polymerů i sloučenin vytvořených člověkem. Program poskytuje přednášky pro dobré teoretické zázemí v mikrobiologii a praktická cvičení s širokým rejstříkem moderních mikrobiologických, molekulárně biologických i biofyzikálních metod. Specializační přednášky i cvičení se věnují i klinickým nebo biotechnologickým aplikacím. Diplomové práce odrážejí víceúrovňový přístup v mikrobiologii: od molekulární a buněčné úrovně, přes interakce patogenních mikroorganizmů s hostitelem až ke studiu přírodních společenstev mikroorganizmů.

Parazitologie

Program parazitologie je zaměřen na studium protist a bezobratlých živočichů vyvolávajících onemocnění člověka a zvířat nebo sloužících jako přenašeči těchto onemocnění. Při tomto studiu využívá nejmodernější molekulární přístupy, špičkové mikroskopické technologie a také terénní práci.

Diplomové práce lze řešit v rámci výzkumu osmi týmů umístěných v budově Viničná 7 nebo v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. V laboratoři Biologie hmyzích vektorů, laboratoři Ptačích parazitů a laboratoři Hmyzích parazitů a patogenů se věnují studiu interakcí mezi patogeny a jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studiu biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků a studiu molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů. Helmintologická laboratoř se zaměřuje na studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli a studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů. Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie studuje molekulární principy patogenity a virulence prvoků (Trichomonas, Entamoeba), specifické adaptace buněčných organel k životu bez kyslíku (hydrogenosomy, mitosomy), a mechanismy rezistence k chemoterapeutikům. Laboratoř Evoluční protistologie se zabývá diverzitou parazitických i volně žijících anaerobních protist, adaptacemi jejich mitochondrií, evolucí cytoskeletu, ale také zelenými krásnoočky a jejich plastidem. V Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel zkoumají mimo jiné adaptace buněčných kompartmentů k parazitismu a přenos proteinů a metabolitů přes membrány. V Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolizmu kovů se věnují kromě jiného kompenzačním mechanismům při nedostatku železa a jiných kovů. Z uvedeného je zřejmé, že parazitologie je velmi pestrý obor vhodný i pro studenty s vážným zájmem o další biologické disciplíny – entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii nebo bioinformatiku. 

We offer a second study program which is available in English!

The master program "Parasitology and Infection Biology" provides a comprehensive understanding of the emergence and spread of infectious diseases and tools for controlling and preventing them at the local and international levels. Further information can be found on the website dedicated to Master's programs taught in English.

Protistologie

Studijní program Protistologie je zaměřen na otázky výzkumu protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Cílem tohoto programu je výchova badatelsky, výzkumně i prakticky zaměřených odborníků disponujících znalostmi těchto mikroorganismů na organismální a nadorganismální úrovni studia. Protistologie je tedy součástí fylogeneticky a ekologicky orientovaných biologických disciplín. Jednotlivé části protistologie jsou známy také jako algologie (studium řas) a protozoologie (studium prvoků).

Reprodukční a vývojová biologie

Tento nový studijní program je zaměřen na studium životního cyklu živočišných organizmů, který zahrnuje vznik a diferenciaci pohlavních buněk, reprodukci, zárodečný vývoj, dospívání, růst, regeneraci, stárnutí a smrt. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračují po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a imunologie s důrazem na studium regulace genové exprese a epigenetických změn. Reprodukční a vývojová biologie je tak zastřešujícím programem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněk v mnohobuněčném organismu včetně jejich interakce s imunitním systémem.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Teoretická a evoluční biologie

Studium má mezioborový charakter, a je vhodné i pro bakaláře jiných přírodovědných oborů včetně zaměření na matematiku nebo filosofii. Nebiologové mají povinnost absolvovat několik kursů biologického základu – jejich výběr závisí na zaměření diplomové práce. Příklady zaměření: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); filosofické uchopení fenoménu života; morfogeneze; evoluční teorie a jejich dějiny; portmannovská biologie; biologická estetika; dějiny biologie.

Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze biologie) nebo v kombinaci s geografií, s geologií, s chemií, a ve spolupráci s MFF UK též s matematikou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci. Studium zahrnuje další navazující a rozšiřující předměty zvolených oborů, pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Zařazeny jsou také předměty integrované povahy umožňující vzájemné propojení přírodovědných disciplín.

Součástí studia je bloková pedagogická praxe, při níž posluchač vyučuje předměty zvolené aprobace pod vedením zkušených pedagogů na středních školách.

Zoologie

Program vychovává absolventy několika zaměření (specializací), a to "Zoologie obratlovců" nebo "Zoologie bezobratlých", "Entomologie", "Etologie a ekologie" a "Evoluční genetiky živočichů". Absolvent je schopen provádět terénní pozorování i odběry materiálu, či, dle zaměření, designovat a provést experiment v laboratoři. Získané výsledky pak dokáže vyhodnocovat, zpracovat za použití počítačové techniky a na základě kvalitní literární rešerše a vědecké diskuse závěry v patřičné formě publikovat.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg