Buněčná biologie

Buněčná biologie

Program je zaměřen na problematiku projevů a mechanismů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii), zejména v ontogenetickém vývoji individua. Výuka podává v ucelené formě základy buněčného dogmatu. Zabývá se organizací a výstavbou vnitřních struktur buňky (zejména eukaryotní), funkcí jednotlivých struktur a metodami studia buněčných procesů. Zahrnuje jak studium na úrovni orgánové (vývojová morfologie), tak na úrovni buněčné a molekulární, zejména v rozhodující oblasti regulace genové exprese.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou vzděláni v oborech buněčné a molekulární biologie a vývojové biologie. Praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy molekulární biologie, genetiky, biochemie, buněčné biologie a morfologických oborů. Absolventi jsou připraveni k vědecké práci v oblastech molekulární a buněčné biologie, vývojové biologie a buněčné fyziologie, a to jak v základním tak v aplikovaném výzkumu. Absolventi mají potenciál pokračovat v doktorských studijních programech, zejména biomedicinských, na PřF UK nebo v řadě biomedicínsky zaměřených laboratoří ústavů a pracovišť Akademie věd ČR či Ministerstva zdravotnictví v Praze.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor