Magisterské studium na chemické sekci

Analytická chemie

Analytická chemie je vědecká disciplína vyvíjející a uplatňující metody, měřicí techniky a strategie vedoucí k získání informací o chemickém složení vymezené části reality a o jeho časových změnách a prostorové distribuci. Úzce spolupracuje s ostatními chemickými obory a dalšími společensky významnými vědními disciplínami (např. medicínou, farmacií, forenzními vědami, ekologií). Studium analytické chemie se řídí doporučeními Divize analytické chemie (DAC) Evropské chemické společnosti (EuChemS). Zahrnuje obeznámení s teoretickými základy a praktickou výuku tradičních metod chemické analýzy, moderních metod instrumentální analýzy a chemometrie. Studium je dále doplněno o obecné kapitoly o metodologii měření, systémech zabezpečování jakosti, multidimenzionálních technikách a kontinuálním sledování průmyslových procesů i dějů v živých organizmech a v životním prostředí.

Anorganická chemie

Anorganická chemie se podobně jako ostatní chemické obory formálně dělí do několika oblastí. Toto rozdělení vyplývá především z charakteru studovaných látek, metodiky práce a také z orientace a návaznosti na další přírodovědné obory. Zmínit lze oblast chemie prvků hlavních skupin, jako je např. bór, křemík nebo fosfor, která nabízí širokou paletu sloučenin volně připomínající chemii organickou. Studium přechodných kovů spadá především do oblasti koordinační chemie. Na tuto oblast úzce navazuje chemie organoprvkových sloučenin, která se zaměřuje na koordinační sloučeniny s organickými ligandy. Z koordinační chemie se oddělila také bioanorganická chemie, která se zabývá úlohou anorganických sloučenin v organismech a jejich potenciálními biomedicínskými aplikacemi. Na pomezí anorganické chemie a fyziky pevné fáze se etablovala chemie anorganických materiálů, kam spadá příprava nových materiálů se zajímavými chemickými, mechanickými či fyzikálními vlastnostmi. V rámci magisterského studia anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě UK se studenti mohou zaměřit na kteroukoliv specializovanou oblast zmíněnou výše.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde.

Biochemie

Biochemie je multidisciplinární studijní program na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a dalších věd úzce souvisejících s procesy v organizmu. Cílem studijního programu Biochemie je vybavit absolventy hlubokými znalostmi z různých oblastí biochemie i molekulární biologie. Seznámit ho s praxí na nejmodernějších přístrojích v biochemických laboratořích a s používáním počítačovým programů a sítí. Biochemie se zabývá studiem základů životních pochodů (fyziologických i patofyziologických) na molekulární úrovni. Jde o životní pochody nejen člověka, ale i jiných organismů. Nachází se na rozhraní věd biologických a chemických a má obrovské dopady v mnoha oblastech, zejména v lékařství, farmacii, zemědělství, veterinární medicíně a v ochraně životního prostředí. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Počet školených a obhájených diplomových prací studentů programu biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 45–60 studenty.

Chemie a fyzika materiálů

Navazující magisterský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřen na dokončení výchovy odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti chemie pevných látek a materiálových věd. Díky kombinaci vyučovaných teoretických a praktických předmětů z vybraných oblastí chemie a aplikované fyziky jsou absolventi připravováni především na vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálových věd. Velký důraz je u nich kladen na osvojování si znalostí a dovedností nezbytných k samostatnému výzkumu a vedení vědecko-výzkumných skupin.

Fyzikální chemie

Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze tří specializací: "Biofyzikální chemie", "Fyzikální chemie" nebo "Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur".

Specializace „Biofyzikální chemie“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků v interdisciplinárním oboru stojícím na pomezí fyzikální chemie a biochemie. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturní a funkční charakterizace biologických systémů pomocí fyzikálně chemických metod.

Specializace „Fyzikální chemie“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi o moderních instrumentálních metodách fyzikální chemie, především spektroskopických, rozptylových a mikroskopických metodách. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturní charakterizace látek.

Specializace „Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků vzdělaných v metodách výpočetní chemie, jako jsou kvantově-chemické výpočty či metody Monte Carlo a molekulové dynamiky. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturních a dynamických aspektů nano- i biostruktur a jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Ve všech třech specializacích studijního programu fyzikální chemie získají absolventi vzdělání v oborech jako je statistická termodynamika, teorie molekulové struktury a spektroskopie, seznámí se s moderními teoretickými a experimentálními metodami fyzikální chemie a získají přehled o důležitých multidisciplinárních vazbách zejména mezi fyzikální chemií a materiálovými vědami a mezi fyzikální chemií a biodisciplínami. Podle zvolené specializace a zaměření diplomového projektu se stanou specialisty buď v teoretické chemii, nebo v moderních experimentálních oblastech. Výchova se zaměřuje na přípravu odborníků pro práci jak v multidisciplinárních vědeckých a vývojových týmech, tak v průmyslu i v medicíně.

Klinická a toxikologická analýza

Studijní program KATA zprostředkovává vědomosti a dovednosti v oblastech analytické chemie a biochemie. Získané znalosti mají umožnit nejen řízení vlastního analytického procesu, od získávání reprezentativního vzorku přes jeho úpravu až po provedení náročného analytického experimentu, ale i provedení relevantního vyhodnocení a zobecnění výsledků včetně vypracování interdisciplinárních predikčních modelů. Zatímco bakalářský stupeň studia se soustředí na osvojení si základních vědomostí a návyků, magisterský stupeň se soustředí na interdisciplinární odborné vzdělání pro oblasti mandatorně podléhající pravidlům správné laboratorní praxe (klinické analýzy, analýzy potravinového řetězce a vývoje, výroby a distribuce léčiv).

Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie je zhruba od třicátých let 20. století samostatný vědní obor zabývající se přírodními a syntetickými polymery a jejich systémy z pohledu přípravy, struktury, charakterizace, vlastností a využití. Absolvent tohoto studijního programu je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie a jejích základních přístupů (teoretický popis makromolekul a jejich fázového chování; základní metody počítačových simulací; pokročilé experimentální techniky; reologie a fyzika polymerních materiálů; a polymerní syntéza) a má přehled o interdisciplinárních vazbách na další obory jako fyzikální chemie, organická chemie, nanochemie a medicinální chemie. Díky vyváženému propojení teoretických znalostí z přednášek s praktickou laboratorní výukou umí absolvent využít své znalosti v praxi, je schopen kritického myšlení, identifikovat problémy a navrhnout jejich řešení.

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Zahrnuje identifikaci, syntézu a vývoj nových chemických látek vhodných pro terapeutické a diagnostické použití, a studium biologických vlastností již známých látek z hlediska vztahu mezi jejich chemickou strukturou a biologickou funkcí. Studenti tohoto programu musí být z hlediska svého výzkumného zaměření připraveni teoreticky a prakticky v širokém spektru vědních oborů zahrnujících vedle chemických oborů i kvantitativní studium biologických systémů, farmakogenomiku a přístupy personalizované medicíny, molekulární modelování biologických systémů. Z tohoto hlediska budou hlavními studovanými disciplinami organická chemie a syntéza, biochemie, počítačová chemie, farmakologie, molekulární biologie, biostatistika a fyzikální chemie nízkomolekulárních i makromolekulárních chemických systémů.

Organická chemie

Studium organické chemie zahrnuje získání široké škály informací v oblasti organické chemie, molekulární spektroskopie a v oboru syntézy organických sloučenin. V návaznosti na projekt diplomové práce je následně studium interně zaměřeno do oblasti syntetické chemie, fyzikální organické chemie, bioorganické chemie či syntézy a využití značených sloučenin. Studijní plán je nezávisle na zaměření profilován tak, aby komplexně pokrýval požadavky, kladené na absolventa programu Organická chemie a umožnil jeho vysokou uplatnitelnost jak ve výzkumu, tak i v praxi. Součástí studijního plánu je i nabídka doporučených volitelných předmětů, které pokrývají mezioborové vztahy, především z hlediska biologické aktivity organických sloučenin, interpretace struktury a analýzy složek ekosystému.

Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia chemie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku chemie na středních školách. Dvojaprobaci lze studovat v kombinaci s biologií, s geologií, ve spolupráci s MFF UK též s matematikou nebo s fyzikou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. chemie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia učitelství chemie ve výše uvedených oborech je připravit profesionální středoškolské učitele odborně vzdělané v chemii, didaktice chemie, aplikované pedagogice a psychologii a obecných otázkách chemického vzdělávání v úrovni středoškolské i vysokoškolské. Součástí studia je pedagogická praxe uskutečňovaná převážně na gymnáziích. Studenti učitelského studia se mohou v jeho průběhu zapojit do mezinárodních vzdělávacích projektů, do projektů podporovaných z ESF v oblasti zkvalitňování přírodovědného vzdělávání učitelů a studentů středních škol a do projektů zaměřených na vyhledávání a podporu talentovaných studentů pro studium chemie. Mohou též pracovat ve výzkumných týmech oborových chemických kateder.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg