Studijní program: Biochemie

Obor

Biochemie

Biochemie je multidisciplinární studijní obor na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a dalších věd úzce souvisejících s procesy v organismu. Cílem studijního programu Biochemie je vybavit absolventy hlubokými znalostmi z různých oblastí biochemie i molekulární biologie. Seznámit ho s praxí na nejmodernějších přístrojích v biochemických laboratořích a s používáním počítačovým programů a sítí. Biochemie se zabývá studiem základů životních pochodů (fyziologických i patofyziologických) na molekulární úrovni. Jde o životní pochody nejen člověka, ale i jiných organismů. Nachází se na rozhraní věd biologických a chemických a má obrovské dopady v mnoha oblastech, zejména v lékařství, farmacii, zemědělství, veterinární medicíně a v ochraně životního prostředí. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Počet školených a obhájených diplomových prací studentů oboru biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 35-60 studenty.

Studijní program: Chemie

Obor

Analytická chemie

Analytická chemie je vědecká disciplína vyvíjející a uplatňující metody, měřicí techniky a strategie vedoucí k získání informací o chemickém složení vymezené části reality a o jeho časových změnách a prostorové distribuci. Úzce spolupracuje s ostatními chemickými obory a dalšími společensky významnými vědními disciplinami (např. medicínou, farmacií, forenzními vědami, ekologií). Studium analytické chemie se řídí doporučeními Divize analytické chemie (DAC) Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS). Zahrnuje obeznámení s teoretickými základy a praktickou výuku tradičních metod chemické analýzy, moderních metod instrumentální analýzy a chemometrie. Studium je dále doplněno o obecné kapitoly o metodologii měření, systémech zabezpečování jakosti, multidimenzionálních technikách a kontinuálním sledování průmyslových procesů i dějů v živých organismech a v životním prostředí.

Obor

Anorganická chemie

Anorganická chemie se podobně jako ostatní chemické obory formálně dělí do několika oblastí. Toto rozdělení vyplývá především z charakteru studovaných látek, metodiky práce a také z orientace a návaznosti na další přírodovědné obory. Zmínit lze oblast chemie prvků hlavních skupin, jako je např. bór, křemík nebo fosfor, která nabízí širokou paletu sloučenin volně připomínající chemii organickou. Studium přechodných kovů spadá především do oblasti koordinační chemie. Na tuto oblast úzce navazuje chemie organoprvkových sloučenin, která se zaměřuje na koordinační sloučeniny s organickými ligandy. Z koordinační chemie se oddělila také bioanorganická chemie, která se zabývá úlohou anorganických sloučenin v organismech a jejich potenciálními biomedicínskými aplikacemi. Na pomezí anorganické chemie a fyziky pevné fáze se etablovala chemie anorganických materiálů, kam spadá příprava nových materiálů se zajímavými chemickými, mechanickými či fyzikálními vlastnostmi. V rámci magisterského studia anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě UK se studenti mohou zaměřit na kteroukoliv specializovanou oblast zmíněnou výše.

Obor

Biofyzikální chemie

Navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi tohoto oboru a s přehledem o jeho interdisciplinárních vazbách na další chemické obory, moderní biofyzikální výzkum, medicínu a farmakologii, biotechnologie, nanotechnologie a další oblasti tradičních i nových aplikací biopolymerů. Studium je dále orientováno na aktuální směry výzkumu a vývoje v tomto oboru a znalosti o strategii a etice vědecké práce a vlivu vědy na život společnosti. Zahrnuje získání zkušeností s aplikací moderních informačních technologií ve vědecké práci a schopností aktivně řešit výzkumné a vývojové úkoly a patřičně prezentovat výsledky jejich řešení.

Obor

Fyzikální chemie

Studijní obor fyzikální chemie je zaměřen na výchovu odborníků vzdělaných jak v široké oblasti fyzikální chemie a v oborech příbuzných (chemická fyzika, fyzikální chemie polymerů, biofyzikální chemie, koloidní chemie), tak i v ostatních chemických disciplinách. Absolventi se seznámí s moderními trendy vývoje fyzikální chemie a získají přehled o důležitých multidisciplinárních vazbách. Podle zaměření diplomového projektu se stanou specialisty buď v teoretické chemii (kvantová chemie, statistická termodynamika, počítačová chemie a počítačové modelování) nebo v moderních experimentálních oblastech. Výchova se zaměřuje na přípravu odborníků pro práci jak v multidisciplinárních vědeckých a vývojových týmech tak i v průmyslu.

Obor

Chemie a fyzika speciálních materiálů

Navazující magisterský studijní obor Chemie a fyzika speciálních materiálů je zaměřen na dokončení výchovy odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti chemie pevných látek a materiálových věd. Díky kombinaci vyučovaných teoretických a praktických předmětů z vybraných oblastí chemie a aplikované fyziky jsou absolventi připravováni především na vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálových věd. Velký důraz je u nich kladen na osvojování si znalostí a dovedností nezbytných k samostatnému výzkumu a vedení vědecko-výzkumných skupin.

Obor

Makromolekulární chemie

Studijní obor makromolekulární chemie je zaměřen na výchovu odborníků: s teoretickými a praktickými znalostmi tohoto oboru; s přehledem o jeho interdisciplinárních vazbách na další chemické obory, moderní materiálový výzkum, medicínu a farmakologii, mikroelektroniku a molekulovou elektroniku a další oblasti tradičních i nových aplikací polymerů; s přehledem o aktuálních směrech výzkumu a vývoje v tomto oboru; se zkušenostmi s aplikací moderních informačních technologií ve vědecké práci; se znalostmi o strategii a etice vědecké práce a vlivu vědy na život společnosti; se schopnostmi aktivně řešit výzkumné a vývojové úkoly a patřičně prezentovat výsledky jejich řešení.

Obor

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Zahrnuje identifikaci, syntézu a vývoj nových chemických látek vhodných pro terapeutické a diagnostické použití, a studium biologických vlastností již známých látek z hlediska vztahu mezi jejich chemickou strukturou a biologickou funkcí. Studenti tohoto oboru musí být z hlediska svého výzkumného zaměření připraveni teoreticky a prakticky v širokém spektru vědních oborů zahrnujících vedle chemických oborů i kvantitativní studium biologických systémů, farmakogenomiku a přístupy personalizované medicíny, molekulární modelování biologických systémů. Z tohoto hlediska budou hlavními studovanými disciplinami organická chemie a syntéza, biochemie, počítačová chemie, farmakologie, molekulární biologie, biostatistika a fyzikální chemie nízkomolekulárních i makromolekulárních chemických systémů.

Obor

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s moderními metodami molekulového modelování. Absolventi budou vybaveni dostatečnou znalostí klasických experimentálních a teoretických přírodovědných disciplin (například molekulové spektroskopie, strukturní analýzy, rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky a kvantové chemie). Absolventi jsou schopni samostatně řešit otázky týkající se strukturních a dynamických aspektů systémů pomocí moderních metod počítačového modelování.

Obor

Organická chemie

Studium organické chemie zahrnuje získání široké škály informací v oblasti organické chemie, molekulární spektroskopie a v oboru syntézy organických sloučenin. V návaznosti na projekt diplomové práce je následně studium interně zaměřeno do oblasti syntetické chemie, fyzikální organické chemie, bioorganické chemie či syntézy a využití značených sloučenin. Studijní plán je nezávisle na zaměření profilován tak, aby komplexně pokrýval požadavky, kladené na absolventa oboru organická chemie a umožnil jeho vysokou uplatnitelnost jak ve výzkumu, tak i v praxi. Součástí studijního plánu je i nabídka doporučených volitelných předmětů, které pokrývají mezioborové vztahy, především z hlediska biologické aktivity organických sloučenin, interpretace struktury a analýzy složek ekosystému.

Obor

Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia učitelství chemie ve výše uvedených oborech je připravit profesionální středoškolské učitele odborně vzdělané v chemii, didaktice chemie, aplikované pedagogice a psychologii a obecných otázkách chemického vzdělávání v úrovni středoškolské i vysokoškolské. Součástí studia je pedagogická praxe uskutečňovaná převážně na gymnáziích. Studenti učitelského studia se mohou v jeho průběhu zapojit do mezinárodních vzdělávacích projektů, do projektů podporovaných z ESF v oblasti zkvalitňování přírodovědného vzdělávání učitelů a studentů středních škol a do projektů zaměřených na vyhledávání a podporu talentovaných studentů pro studium chemie. Mohou též pracovat ve výzkumných týmech oborových chemických kateder.

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Obor

Klinická a toxikologická analýza

Studijní program KATA zprostředkovává vědomostmi a dovednostmi v oblastech analytické chemie a biochemie. Získané znalosti mají umožnit nejen řízení vlastního analytického procesu, od získávání representativního vzorku, přes jeho úpravu až po provedení náročného analytického experimentu, ale i provedení relevantního vyhodnocení a zobecnění výsledků včetně vypracování interdisciplinárních predikčních modelů. Zatímco bakalářský stupeň studia se soustředí na osvojení si základních vědomostí a návyků, magisterský stupeň se soustředí na interdisciplinární odborné vzdělání pro oblasti mandatorně podléhající pravidlům správné laboratorní praxe (klinické analýzy, analýzy potravinového řetězce a vývoje, výroby a distribuce léčiv).

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg