Anorganická chemie

Anorganická chemie

Anorganická chemie se podobně jako ostatní chemické obory formálně dělí do několika oblastí. Toto rozdělení vyplývá především z charakteru studovaných látek, metodiky práce a také z orientace a návaznosti na další přírodovědné obory. Zmínit lze oblast chemie prvků hlavních skupin, jako je např. bór, křemík nebo fosfor, která nabízí širokou paletu sloučenin volně připomínající chemii organickou. Studium přechodných kovů spadá především do oblasti koordinační chemie. Na tuto oblast úzce navazuje chemie organoprvkových sloučenin, která se zaměřuje na koordinační sloučeniny s organickými ligandy. Z koordinační chemie se oddělila také bioanorganická chemie, která se zabývá úlohou anorganických sloučenin v organismech a jejich potenciálními biomedicínskými aplikacemi. Na pomezí anorganické chemie a fyziky pevné fáze se etablovala chemie anorganických materiálů, kam spadá příprava nových materiálů se zajímavými chemickými, mechanickými či fyzikálními vlastnostmi. V rámci magisterského studia anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě UK se studenti mohou zaměřit na kteroukoliv specializovanou oblast zmíněnou výše.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Anorganická chemie získá podle svého zaměření hlubší poznatky v systematické chemii prvků, koordinační a organoprvkové chemii, bioanorganické chemii nebo chemii pevné fáze. Kromě teoretických poznatků během studia získá i praktické dovednosti v syntéze anorganických sloučenin a osvojí si rovněž teoreticky i prakticky metodiku studia připravených látek a materiálů pomocí spektrálních, difrakčních, magnetochemických a dalších metod. Tento navazující magisterský program tak připravuje studenty primárně na práci ve vědeckých, klinických i komerčních laboratořích řešících problémy koordinační, organoprvkové a materiálové chemie. Vzhledem k šíři získaného vzdělání a dobrému všechemickému přehledu, nacházejí však naši absolventi uplatnění často i na pozicích spadajících spíše do oblasti chemie organické, analytické či fyzikální.

Výzkumné týmy

Koordinační a bioanorganická chemie

Výzkum skupiny "Koordinační a bioanorganické chemie" je zaměřen převážně na komplexy makrocyklických ligandů, které mohou být využity medicíně. Jde o základní výzkum látek, které mohou být používány jako kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance (MRI) nebo jako nosiče radionuklidů kovů k diagnostice nebo terapii.

Laboratoř nanomateriálů

Materiálový výzkum je zaměřen na aktuální přípravu nových nanočástic na bázi oxidů železa a perovskitů pro magnetické a optické aplikace.

Materiály pro nelineármí optiku

Pracovní skupina se zabývá přípravou a studiem krystalických materiálů pro nelineární optiku. Dalším tématem výzkumu jsou krystalické fáze sloužící jako protonové vodiče.

Organoprvková chemie a katalýza

Tým zabývající se organoprvkovou chemií a katalýzou se soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů

Výzkum je zaměřen na chemii a fotochemii porfyrinoidů, generaci singletového kyslíku, host-guest interakce, supramolekulární fotoaktivní systémy, nové fotoaktivní nanomateriály a aplikace v oblasti fotodynamické terapie a fotodesinfekce.

Chemie prvků hlavních skupin a katalýzy

Objev frustrovaných Lewisových párů a rozvoj nízko valenční chemie prvků hlavních skupin umožňují využití prvků s- a p-bloku v katalytických reakcích, které pro ně byly dříve nepřístupné. Ve skupině 'Chemie prvků hlavních skupin a katalýzy' zkoumáme jejich využití při zachytávání, redukci a valorizaci oxidu uhličitého a redukci nenasycených funkčních skupin pro aplikace v organické syntéze.

Chemie pevných látek a nanomateriálů

Materiálový výzkum je zaměřen na výzkum v chemii pevných látek, nanomateriálů a keramických materiálů. Skupina Dr. Tyrpekla se zabývá především chemií lanthanoidů a aktinoidů, zejména jejich chováním v roztoku, přípravou a zpracováním oxalátových solí, a také je pozornost věnovaná i moderním metodám zpracování keramických materiálů. Skupina Dr. Zákutné se zabývá vývojem a přípravou nových multifunkčních nanočástic a nanokompozitů pro technologické a biomedicínské aplikace, a dále studiem kombinovaných fyzikálně-chemických jevů pomocí pokročilých technik charakterizace a s využitím neutronů.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor