Anorganická chemie

Anorganická chemie

Anorganická chemie se podobně jako ostatní chemické obory formálně dělí do několika oblastí. Toto rozdělení vyplývá především z charakteru studovaných látek, metodiky práce a také z orientace a návaznosti na další přírodovědné obory. Zmínit lze oblast chemie prvků hlavních skupin, jako je např. bór, křemík nebo fosfor, která nabízí širokou paletu sloučenin volně připomínající chemii organickou. Studium přechodných kovů spadá především do oblasti koordinační chemie. Na tuto oblast úzce navazuje chemie organoprvkových sloučenin, která se zaměřuje na koordinační sloučeniny s organickými ligandy. Z koordinační chemie se oddělila také bioanorganická chemie, která se zabývá úlohou anorganických sloučenin v organismech a jejich potenciálními biomedicínskými aplikacemi. Na pomezí anorganické chemie a fyziky pevné fáze se etablovala chemie anorganických materiálů, kam spadá příprava nových materiálů se zajímavými chemickými, mechanickými či fyzikálními vlastnostmi. V rámci magisterského studia anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě UK se studenti mohou zaměřit na kteroukoliv specializovanou oblast zmíněnou výše.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde – https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2019/2020 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Absolvent navazujícího magisterského studia programu Anorganická chemie získá dobré základní znalosti anorganické chemie a dalších potřebných chemických a přírodovědných oborů včetně matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Podle svého zaměření si pak osvojí hlubší poznatky v systematické chemii prvků, koordinační a organoprvkové chemii, bioanorganické chemii nebo chemii pevné fáze. Kromě teoretických poznatků během studia získá i praktické dovednosti v syntéze v těchto užších oblastech a osvojí si rovněž teoreticky i prakticky metodiku studia chemických sloučenin a materiálů pomocí spektrálních, difrakčních, magnetochemických a dalších metod. Absolvent programu je připraven řešit vědecké problémy v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v uvedeném oboru i v oborech příbuzných.

Výzkumné týmy

Koordinační a bioanorganická chemie

Výzkum skupiny "Koordinační a bioanorganické chemie" je zaměřen převážně na komplexy makrocyklických ligandů, které mohou být využity medicíně. Jde o základní výzkum látek, které mohou být používány jako kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance (MRI) nebo jako nosiče radionuklidů kovů k diagnostice nebo terapii.

Laboratoř nanomateriálů

Materiálový výzkum je zaměřen na aktuální přípravu nových nanočástic na bázi oxidů železa a perovskitů pro magnetické a optické aplikace.

Materiály pro nelineármí optiku

Laboratorní skupina se zabývá přípravou a studiem krystalických materiálů pro nelineární optiku. Dalčím tématem výskumu jsou krystalické fáze sloužící jako protonové vodiče.

Organoprvková chemie a katalýza

Tým zabývající se organoprvkovou chemií a katalýzou se soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů

Výzkum je zaměřen na chemii a fotochemii porfyrinoidů, generaci singletového kyslíku, host-guest interakce, supramolekulární fotoaktivní systémy, nové fotoaktivní nanomateriály a aplikace v oblasti fotodynamické terapie a fotodesinfekce.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor