Analytická chemie

Analytická chemie

Analytická chemie je vědecká disciplína vyvíjející a uplatňující metody, měřicí techniky a strategie vedoucí k získání informací o chemickém složení vymezené části reality a o jeho časových změnách a prostorové distribuci. Úzce spolupracuje s ostatními chemickými obory a dalšími společensky významnými vědními disciplínami (např. medicínou, farmacií, forenzními vědami, ekologií). Studium analytické chemie se řídí doporučeními Divize analytické chemie (DAC) Evropské chemické společnosti (EuChemS). Zahrnuje obeznámení s teoretickými základy a praktickou výuku tradičních metod chemické analýzy, moderních metod instrumentální analýzy a chemometrie. Studium je dále doplněno o obecné kapitoly o metodologii měření, systémech zabezpečování jakosti, multidimenzionálních technikách a kontinuálním sledování průmyslových procesů i dějů v živých organizmech a v životním prostředí.

Kde se
uplatním

Absolvent studia magisterského programu Analytická chemie prošel náročnou teoretickou i praktickou přípravou a je schopen samostatně řešit úkoly spojené s kvalitativní a kvantitativní analýzou vzorků nejrůznější povahy. Ovládá strategii procesu analýzy, je schopen navrhnout a efektivně realizovat řešení zadaných analytických úkolů. Dobře se orientuje v problematice optimalizace analýz, zajištění jakosti analytických výsledků, je schopen pracovat v akreditovaných laboratořích splňujících podmínky správné laboratorní praxe. Absolventi studia analytické chemie nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení analytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, průmyslové a zemědělské výrobě i ochraně životního prostředí a zdraví člověka.

Co se naučím

Navazující magisterské studium analytické chemie je rozvrženo do čtyř semestrů. Charakter studia umožňuje přistupovat ke studentům v posledních semestrech tak, aby byly, například formou spolupráce na výzkumných úkolech, podporovány jejich individuální schopnosti. 

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor