Biologie

"Freedom of thought is best promoted by the gradual illumination of men’s minds which follows from the advance of science."
— Charles Darwin

Biologie

Program Biologie je nejuniverzálnějším bakalářským programem, který je určen uchazečům majícím zájem o poznávání biologických disciplín v celé jejich rozmanitosti; studium proto zahrnuje poznatky/znalosti ze širšího spektra biologických disciplín/specializací, od biomedicínských oborů (buněčná a molekulární biologie, fyziologie, apod.) po studium biodiverzity a ekologicko-evolučních směrů.

Co se naučím

Tento program je určen pro uchazeče o základní biologické vzdělání, s nímž budete moci vykonávat samostatnou odbornou práci na místech vyžadujících široký přírodovědecký rozhled. Získáte komplexní všeobecné biologické vzdělání s nezbytnými základy chemie, fyziky, matematiky, bioinformatiky a dalších podpůrných disciplín. Budete v širokém rozsahu vzděláni v biologii, a to jak v biomedicínských, tak i v ekologicko-evolučních a systematických disciplínách.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Po absolvování tohoto programu se můžete uplatnit ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, na vysokých školách, v laboratorních zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody), v muzeích, v botanických a zoologických zahradách, apod.

"The chicken is only an egg’s way for making another egg."

— Richard Dawkins

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte širší biologické znalosti, které představují dobré předpoklady pro navazující magisterské studium nejen v biologických programech, ale i v programech příbuzných.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

49,6 %
úspěšnost přijetí
144
zapsaných
3,5 ha
rozloha Botanické zahrady PřF UK
6
druhů piv v Mrtvé rybě

Studijní zázemí

Výuka tohoto programu, podobně jako dalších biologických programů, probíhá formou přednášek i praktických cvičení. Praktickou výuku absolvujete jednak v laboratořích (předměty experimentálních disciplín), jednak i formou terénních cvičení (hlavně botanika, ekologie, zoologie), kde se budete věnovat studiu biodiverzity či ekologie. Laboratorní cvičení probíhají ve zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích, včetně např. laboratoře elektronové mikroskopie.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru:

Mgr. Miroslav Bobek

ředitel Zoo Praha

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

patří mezi 3 tisíce nejvíce citovaných současných badatelů na světě

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

bývalý rektor Univerzity Karlovy

"Uzenáč je nejlepší investicí, jakou můžete udělat. Pochutnáte si, při obírání kostí se dobře pobavíte a ještě se dozvíte spoustu zajímavých věcí o morfologii živočichů."

— Zbyněk Roček, přednáška z morfologie živočichů

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením