Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství pro střední školy je možné studovat buď samostatně (pouze geografie, tzv. plný plán) nebo v kombinaci s dalším školním předmětem (tzv. sdružené studium). Nabízení kombinace jsou s biologií, dějepisem, matematikou nebo tělesnou výchovou).

Jednooborové studium (tzv. plný plán) je určeno pro ty, kteří mají zájem získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), matematikou (ve spolupráci s MFF UK) a tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření, v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto programu vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program Geografie se zaměřením na vzdělávání) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Kde se
uplatním

Absolvent je kompletně připraven pro výkon učitelského povolání. Je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách včetně víceletých gymnázií. Má osvojeny systematické znalosti z vědního oboru geografie a jejích dílčích disciplín i základní znalosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro profesní uplatnění ve sféře geografického vzdělávání. Umí se samostatně a odpovědně rozhodovat, pracovat v týmu a koordinovat činnost týmu, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů, samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, samostatně navrhnout obsah a formu výuky a vytvářet plán výuky. Rozsáhlé znalosti o lokálních, regionálních a globálních problémech vztahu společnosti a přírody umožňují uplatnění absolventů i mimo školskou sféru, např. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor