Ochrana životního prostředí

"Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují."
— François-René de Chateaubriand

Ochrana životního prostředí

Studium je zaměřeno na přírodovědné aspekty environmentální problematiky, zejména na složky životního prostředí a na vlivy, které prostředí pozměňují. Studovaná a přednášená témata zahrnují kromě základů přírodních věd též atmosféru a klima, znečištění a ochranu vod, ekologii obnovy a krajinnou ekologii, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, péči o biodiverzitu, zdravotní aspekty ochrany prostředí, právo životního prostředí a další. Výuka je založena na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe.

Co se naučím

Během studia se seznámíte se složením a chováním hlavních složek prostředí (voda, půda, atmosféra a klima, živé organizmy) a s jejich vzájemnými interakcemi v čase a prostoru. Dozvíte se také více o vlivech lidské společnosti na životní prostředí a seznámíte se i se základy souvisejících technologických disciplín a společenských věd, které umožní lépe pochopit vzájemné interakce mezi lidskou společností a životním prostředím.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Můžete se uplatnit ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Budete moci řešit jednodušší úkoly v oblasti sledování kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jako absolventi bakalářského studia se v typickém případě můžete stát členy řešitelských týmů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

"Vědu si nelze naložit jako ranec na záda. Chcete-li dosáhnout úspěchu, musíte se s ní zasnoubit."

— Michel de Montaigne

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po ukončení bakalářského studia můžete pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském programu Ochrana životního prostředí či v kterémkoliv příbuzném magisterském programu na naší fakultě nebo jiné vysoké škole u nás či v zahraničí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajské a celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a úspěšným řešitelům korespondenčního semináře KSICHT a Kamenožrout pořádaného PřF UK, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

70,9 %
úspěšnost přijetí
63
zapsaných
4
počet národních parků na území ČR
6436
počet druhů v Červeném seznamu bezobratlých ČR

Studijní zázemí

Výuka probíhá interaktivním způsobem v moderně zařízených učebnách, Ústav pro životní prostředí má k dispozici vlastní knihovnu, a k praktické výuce řadu laboratoří, zejména laboratoř geografických informačních systémů, laboratoř kvality vody, laboratoř kvality ovzduší a laboratoř environmentální chemie. Část terénních cvičení probíhá na terénní stanici na břehu rybníka Velký Pálenec u Blatné. Dáváme velký důraz na sepětí z praxí, a proto u nás přednáší – kromě akademických pracovníků, kteří jsou předními badateli ve svých oborech – i významní představitelé akademie věd, státní správy, soukromých firem a evropské komise.

Úspěchy oboru

Naši absolventi se uplatňují jak ve výzkumu, tak i v nejrůznějších dalších oblastech péče o životní prostředí. Jeden příklad za všechny: Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí.

"Kdybyste se domorodců na Nové Guinei zeptali, jestli chtějí chránit les, bude to, jako kdybyste tady chtěli chránit silnice."

— Vojtěch Novotný, přednáška z tropické ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace