Ochrana životního prostředí

"Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují."
— François-René de Chateaubriand

Ochrana životního prostředí

Studium je zaměřeno na přírodovědné aspekty environmentální problematiky, zejména na složky životního prostředí a na vlivy, které prostředí pozměňují. Studovaná a přednášená témata zahrnují kromě základů přírodních věd též atmosféru a klima, znečištění a ochranu vod, ekologii obnovy a krajinnou ekologii, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, péči o biodiverzitu, zdravotní aspekty ochrany prostředí, právo životního prostředí a další. Výuka je založena na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe.

Co se naučím

Během studia se seznámíte se složením a chováním hlavních složek prostředí (voda, půda, atmosféra a klima, živé organizmy) a s jejich vzájemnými interakcemi v čase a prostoru. Dozvíte se také více o vlivech lidské společnosti na životní prostředí a seznámíte se i se základy souvisejících technologických disciplín a společenských věd, které umožní lépe pochopit vzájemné interakce mezi lidskou společností a životním prostředím.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Můžete se uplatnit ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Budete moci řešit jednodušší úkoly v oblasti sledování kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jako absolventi bakalářského studia se v typickém případě můžete stát členy řešitelských týmů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

"Vědu si nelze naložit jako ranec na záda. Chcete-li dosáhnout úspěchu, musíte se s ní zasnoubit."

— Michel de Montaigne

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po ukončení bakalářského studia můžete pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském programu Ochrana životního prostředí či v kterémkoliv příbuzném magisterském programu na naší fakultě nebo jiné vysoké škole u nás či v zahraničí.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

71,2 %
úspěšnost přijetí
58
zapsaných
4
počet národních parků na území ČR
6436
počet druhů v Červeném seznamu bezobratlých ČR

Studijní zázemí

Výuka probíhá interaktivním způsobem v moderně zařízených učebnách, Ústav pro životní prostředí má k dispozici vlastní knihovnu, a k praktické výuce řadu laboratoří, zejména laboratoř geografických informačních systémů, laboratoř kvality vody, laboratoř kvality ovzduší a laboratoř environmentální chemie. Část terénních cvičení probíhá na terénní stanici na břehu rybníka Velký Pálenec u Blatné. Dáváme velký důraz na sepětí z praxí, a proto u nás přednáší – kromě akademických pracovníků, kteří jsou předními badateli ve svých oborech – i významní představitelé akademie věd, státní správy, soukromých firem a evropské komise.

Úspěchy oboru

Naši absolventi se uplatňují jak ve výzkumu, tak i v nejrůznějších dalších oblastech péče o životní prostředí. Jeden příklad za všechny: Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí.

"Kdybyste se domorodců na Nové Guinei zeptali, jestli chtějí chránit les, bude to, jako kdybyste tady chtěli chránit silnice."

— Vojtěch Novotný, přednáška z tropické ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením