Hydrologie a hydrogeologie

"Co je tvrdší než kámen, a co měkčí než voda? A přece se měkkou vodou rozruší i tvrdost skal."
— Publius Ovidius Naso

Hydrologie a hydrogeologie

Studium programu Hydrologie a hydrogeologie umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní program je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Co se naučím

Studiem a praktickými terénními a laboratorními praxemi získáte znalosti o procesech, ovlivňujících výskyt, oběh a kvalitu povrchových a podzemních vod, stejně jako poznatky o využívání a ochraně vod. Seznámíte se se zákonitostmi hydrologického cyklu a dopadu klimatických změn na vodní složku prostředí Země, s mechanismem pohybu vody v přírodě, vlivem krajinných složek a jejich změn na oběh a složení vod a výskyt organizmů žijících ve vodách. Ovládnete základní metody hydrologického výzkumu – naučíte se měřit průtoky na tocích, odebírat vzorky vod pro laboratorní rozbory, provádět průzkumné vrty, ale i provádět odborná mapování a vyhodnocovat výsledky s využitím pokročilých informatických nástrojů.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Bakalářský studijní program Hydrologie a hydrogeologie vás připraví na praktickou i výzkumnou činnost v širokém spektru specializací vědních oborů, ve kterých voda představuje významnou složku poznání a zájmu. Absolventi se uplatňují jako specialisté v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP), ve výzkumných ústavech AV a jednotlivých resortů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČGS, ČÚZK), v úřadech veřejné správy (MŽP, MZe, MMR, ČIŽP) a též v komerční sféře (vodárenství, ochrana vod, vodohospodářské plánování a řízení, geoinformační technologie, pojišťovnictví). Pro získání praktických zkušeností, potřebných pro uplatnění na pracovním trhu, je důležitá možnost zapojení do výzkumných i aplikovaných projektů, kterou studenti mají během studia.

Více o tomto programu též na webových stránkách Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu."

— David Livingstone

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium vytvoří kvalitní teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK.

Studenti mají možnost přímo pokračovat v navazujícím magisterském programu Hydrologie a hydrogeologie, kde získají hlubší poznatky potřebné pro komplexní studium povrchových a podzemních vod v jejich vzájemné provázanosti, umožňující další specializaci na různé oblasti studia povrchových nebo podzemních vod. Zároveň mohou pokračovat ve studiu i v příbuzném programu Fyzická geografie a geoekologie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

100 %
úspěšnost přijetí
16
zapsaných
78 866 km²
rozloha České republiky
5
počet vysílacích frekvencí v systému GPS

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici kvalitní zázemí jak pro studium na fakultě, laboratoře pro experimentální výuku, tak moderní přístrojové vybavení pro terénní praktickou výuku.

Pro výuku přímo v areálu fakulty tak jsou k dispozici moderní počítačové učebny se špičkovým specializovaným software v oblasti geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země nebo geostatistiky. Ve specializovaných laboratořích studenti mohou zpracovávat naměřená data a vzorky odebrané v terénu. Jedná se např. o fyzikální a chemické vlastnosti vzorků povrchové a podzemní vody, sedimentů nebo půd, jež jsou určovány s využitím laserové granulometrie, elektronových mikroskopovacích technik či analytickými postupy. Pro térénní část výuky pak jsou k dispozici moderní přístroje pro monitoring a automatický srážkoodtokových procesů, přímá měření průtoku a hydrochemismu, nebo přesné mapování využívající rozdílné technologie od mobilních geodetických stanic přes laserové skenování až po bezpilotní systémy – drony.

Úspěchy oboru

V oblasti ochrany vod a vodního hospodářství dosahují odborníci, vychovaní na PřF UK v hydrologických a hydrogeologických oborech jednak významné vědecké výsledky, tak poznatky, které jsou užitečné pro společnost. Výsledky výzkumu našich hydrologů se tak promítají do návrhů opatření a metodik, využívaných v oblasti ochrany vodních zdrojů, v protipovodňové ochraně nebo v oblasti rizikového pojištění.

Studenti se podílejí na řadě výzkumných projektů v ČR a zahraničí - např. v oblasti Šumavy při analýze vlivu změn klimatu a disturbance krajiny na povodňový režim, v Kyrgyzstánu při analýze rizik průvalů hrází ledovcových jezer nebo při zkoumání vlivu hospodaření v krajině na vodní erozi, zanášení pánví jezer a znečištění toků. Absolventi hydrologických a hydrogeologických oborů PřF UK nacházejí uplatnění ve výzkumné sféře, státní správě i soukromém sektoru.

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením