Geografie a kartografie

"What is a fantasy map but a space beyond which There Be Dragons?"
— Terry Pratchett

Geografie a kartografie

Během studia programu Geografie a kartografie poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů. Podporovány jsou stáže v zahraničí, terénní výuka i geografické exkurze.

Co se naučím

Během bakalářského studia lze načerpat základní teoretické i praktické poznatky z fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a dalších dílčích geografických disciplín. Naučíte se získávat data prostřednictvím moderních metod terénního výzkumu, dále je zpracovávat pomocí statistických metod a GIS a v neposlední řadě výsledky náležitě publikovat.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Bakalářský program Geografie a kartografie vás kvalitně připraví na praxi i na další studium v rámci jednotlivých dílčích geografických disciplín. Uplatnění naleznete jako odborní pracovníci v orgánech státní správy a samosprávy, v rezortních výzkumných ústavech či v soukromé i neziskové sféře.

"Turisti nevědí, kde všude byli, cestovatelé nevědí, kam se vydají."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Můžete pokračovat ve studiu v rámci příbuzných navazujících magisterských programů (fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie, kartografie a geoinformatika, demografie, globální migrační a rozvojová studia, sociální epidemiologie, krajina a společnost).

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

82,7 %
úspěšnost přijetí
46
zapsaných
70
počet historických glóbů v mapové sbírce PřF UK
50.0689411N, 14.4244939E
vchod do budovy Albertov 6

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů.

"Až budete jíst slučí střeva, dejte si na to pozor... To, co jíte, jsou vlastně tasemnice. Ale Francouzům to neříkejte, bylo by jim to líto."

— Jaroslav Flegr, přednáška z ekologické parazitologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením