Medicinální chemie

"Scientist believe in things, not in person."
— Marie Curie

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Bakalářský studijní program Medicinální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie. Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organizmu člověka a jejich ovlivnění farmaky. Absolvováním základních biologických přednášek získají posluchači i znalosti o fyziologii živých organizmů a člověka.

Co se naučím

Budete disponovat znalostmi zejména v předmětech organická a syntetická chemie, klinická a farmaceutická analýza, mikrobiologie, spektrální metody zkoumání chemických sloučenin, a stereochemie. Získáte veškeré nezbytné poznatky z hlediska zásad dobré laboratorní praxe, a naučíte se samostatně obsluhovat a udržovat moderní přístrojovou techniku výzkumných a analytických laboratoří, samostatně vyhodnocovat a statisticky zpracovávat výsledky analýz i stanovování biologických aktivit testovaných látek.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Studijní program "Mediciální chemie" vás připraví na další pokračování v navazujícím magisterském studiu, zvláště v zaměřeních na syntetickou a farmaceutickou chemii. Volbou dalších volitelných předmětů se zaměříte na konkrétní vědeckou problematiku a připravíte se tak pro uplatnění v praxi, především při odborné práci v chemických a farmaceutických laboratořích a firmách, v útvarech státní správy nebo ve firmách zajišťujících distribuci laboratorních přístrojů a potřeb.

"Advances in medicine and agriculture have saved vastly more lives than have been lost in all the wars in history."

— Carl Sagan

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobrý základ pro navazující magisterské studium Medicinální chemie, ale budete moci navázat i studiem ostatních chemických nebo příbuzných biologických programů.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

49,7 %
úspěšnost přijetí
27
zapsaných
110 min
poločas přeměny nuklidu 18F
41,37
průměrná velikost bot studentů

Studijní zázemí

Výuka tohoto studijního programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Bioorganická a medicinální chemie nukleových kyselin

Hlavním tématem výzkumu je design a syntéza modifikovaných derivátů a analogů nukleobází, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin a jejich aplikace v nejrůznějších oblastech biomedicinálních věd (farmakochemie, biochemie, chemická biologie, bioanalýza atd.).

Koordinační a bioanorganická chemie

Výzkum skupiny "Koordinační a bioanorganické chemie" je zaměřen převážně na komplexy makrocyklických ligandů, které mohou být využity v biologii nebo medicíně. Jde o základní výzkum látek, které mohou být používány jako kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance (MRI) nebo jako nosiče radionuklidů kovů k diagnostice nebo terapii.

Organická enantioselektivní syntéza

Výzkumný program laboratoře je zaměřen na vývoj nových syntetických metod pro přípravu enantiomerně čistých látek z jednoduchých a snadno dostupných výchozích sloučenin za využití katalýzy malými organickými molekulami. Cílem je nejen vývoj nových metod ale též jejich aplikace pro přípravu biologicky aktivních sloučenin, např. látek schopných inhibovat samoskladbu strukturních proteinů viru HIV-1, a je prováděn v těsné spolupráci s biochemiky.

A mnoho dalších

Viz seznam vědeckých týmů na fakultních webových stránkách.

"Byli jsme naprogramováni sníst vše, co bylo k dispozici. Na plnou ledničku jsme nebyli evolučně připraveni."

— Jan Černý, přednáška z histologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením