Klinická a toxikologická analýza

"Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta."
— Sherlock Holmes

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní program Klinická a toxikologická analýza (KATA) je první částí dvoustupňového vzdělávacího oboru, na kterou navazuje magisterská nadstavba. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního programu.

Co se naučím

Studijní plán programu KATA je sestaven tak, aby pokrýval výuku všech základních typů chemie, tedy anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a biochemie, doplněné příslušnými praktiky, kde si student v praxi ověřuje nabyté teoretické poznatky. Vzhledem k tomu, že se jedná o multidisciplinární studijní program mezi chemií, biologií a biomedicínou, jsou součástí studijního programu i předměty související se studiem základů životních pochodů na molekulární úrovni.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolventi bakalářského studijního programu KATA se uplatňují především v klinických a farmaceutických laboratořích a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Řídí technické, produkční a administrativní skupiny za podmínek správné laboratorní praxe. Řada absolventů našla uplatnění ve farmaceutických firmách jako je Sanofi-Aventis-Zentiva, Quinta, Teva nebo v klinických laboratořích Fakultní nemocnice Motol, Ústav forenzní medicíny a toxikologie při fakultní nemocnici v Praze aj.

"Všechno je jedovaté, záleží pouze na množství."

— Paracelsus

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Klinická a toxikologická analýza, dále pak Analytická chemie, Biochemie či v některých biologických studijních programech (např. Molekulární biologie a biochemie, Imunologie aj.). Na základě certifikovaného titulu Chemistry Eurobachelor mají možnost pokračovat ve studiu nejen na jiných vysokých školách v České republice i v Evropě. Lze pokračovat i ve studiu doktorském.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

48,1 %
úspěšnost přijetí
37
zapsaných
22 °C
průměrná roční
teplota v laboratořích
1128 g
roční spotřeba Chelatonu 3

Studijní zázemí

Výuka programu KATA probíhá v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, zejména v Chemickém ústavu, některé přednášky a praktika jsou konána na pracovištích biologické sekce. Některé bakalářské práce jsou realizovány na spolupracujících pracovištích Akademie věd ČR, zejména v areálu Biologických ústavů v Praze-Krči.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy relevantní pro tento obor

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry analytické chemie a ostatních kateder chemické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů programu KATA pokračovala či pokračuje v postgraduálním studiu v zahraničí např. Švýcarsku, Holandsku, Německu. Většina z absolventů navazujícího magisterského studia KATA působí v manažerských pozicích ve výzkumu či v komerčních laboratořích.

"Nasypali jsme tu smrtelnou dávku arseniku, což je asi čajová lžička, na to kafe a ono to na něm plavalo, jak škraloup. No Vávra od Maryši musel být úplně na plech, když si toho nevšiml."

— Jiří Gabriel, repetitorium z chemie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením