Obor

Klinická a toxikologická analýza

"Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta."
— Sherlock Holmes

Klinická a toxikologická analýza

Bakalářský studijní program Klinická a toxikologická analýza (KATA) je dvoustupňovým vzdělávacím programem. Vysoká poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti aplikované analytické chemie a biochemie je důvodem pro přijímání poměrně vysokého počtu studentů do tohoto studijního programu. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek zároveň obdržíte titul „Eurobachelor“, který je garancí vašich znalostí, zajišťuje kompatibilitu s ostatními prestižními zahraničními univerzitami.

Co se naučím

Studijní plán programu KATA je sestaven tak, aby pokrýval výuku všech základních typů chemie, tedy anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a biochemie, doplněné příslušnými praktiky, kde si student v praxi ověřuje nabyté teoretické poznatky. Vzhledem k tomu, že se jedná o multidisciplinární studijní obor mezi chemií, biologií a biomedicínou, jsou součástí studijního programu i předměty související se studiem základů životních pochodů na molekulární úrovni.

Kde se
uplatním

Absolventi bakalářského studijního programu KATA se uplatňují především v klinických a farmaceutických laboratořích a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Řídí technické, produkční a administrativní skupiny za podmínek správné laboratorní praxe. Řada absolventů našla uplatnění ve farmaceutických firmách jako je Sanofi-Aventis-Zentiva, Quinta, Teva nebo v klinických laboratořích Fakultní nemocnice Motol, Ústav forenzní medicíny a toxikologie při fakultní nemocnici v Praze aj.

"Všechno je jedovaté, záleží pouze na množství."

— Paracelsus

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Klinická a toxikologická analýza, dále pak Analytická chemie, Biochemie či v některých biologických studijních oborech (např. Molekulární biologie a biochemie, Imunologie aj.). Na základě certifikovaného titulu Chemistry Eurobachelor mají možnost pokračovat ve studiu nejen na jiných vysokých školách v České republice i v Evropě. Lze pokračovat i ve studiu doktorském.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

59,6 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
34
zapsaných
v roce 2017/2018
22 °C
průměrná roční
teplota v laboratořích
1128 g
roční spotřeba Chelatonu 3

Studijní zázemí

Výuka oboru KATA probíhá v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, zejména v Chemickém ústavu, některé přednášky a praktika jsou konána na pracovištích biologické sekce. Některé bakalářské práce jsou realizovány na spolupracujících pracovištích Akademie věd ČR, zejména v areálu Biologických ústavů v Praze-Krči.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy relevantní pro tento obor

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry analytické chemie a ostatních kateder chemické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů oboru KATA pokračovala či pokračuje v postgraduálním studiu v zahraničí např. Švýcarsku, Holandsku, Německu. Většina z absolventů navazujícího magisterského studia KATA působí v manažerských pozicích ve výzkumu či v komerčních laboratořích.

"Nasypali jsme tu smrtelnou dávku arseniku, což je asi čajová lžička, na to kafe a ono to na něm plavalo, jak škraloup. No Vávra od Maryši musel být úplně na plech, když si toho nevšiml."

— Jiří Gabriel, repetitorium z chemie

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením