Chemie

"V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné."
— Jaroslav Heyrovský

Chemie

Cílem bakalářského programu Chemie je především příprava na navazující magisterské studium, kde se již budete specializovat na vybranou oblast chemie dle svého zájmu. Během bakalářského studia získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z chemie anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární a z biochemie, ale i hluboké znalosti matematiky a fyziky. Zájemci se mohou již od prvního ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných týmech na jednotlivých katedrách. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete doplnit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Co se naučím

Získáte ucelené vysokoškolské znalosti ze všech oblastí chemie a osvojíte si potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Laboratorní cvičení ze všech chemických programů vás připraví na výzkum a praxi v libovolné oblasti chemie.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Studijní program Chemie slouží především jako odrazový můstek pro navazující magisterské studium. Volbou dalších povinně volitelných a volitelných předmětů se můžete specializovat už v bakalářském stupni podle vašeho zájmu, a po zisku bakalářského titulu budete připraveni na odbornou práci ve firmách a chemických laboratořích základního i aplikovaného výzkumu.

"Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález."

— Albert Einstein

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Díky všeobecnému zaměření programu Chemie budete mít dobré předpoklady pro navazující magisterské studium všech chemických programů.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

62,8 %
úspěšnost přijetí
23
zapsaných
22 m
vzdálenost z praktika do bufetu
202 cm
výška garanta oboru

Studijní zázemí

Výuka tohoto studijního programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Organická syntéza a katalýza

Organické chemii a katalýze se na katedře organické (ale i anorganické) chemie věnuje řada velkých vědeckých týmů, jejichž výzkum je zaměřen do řady oblastí. Studium katalýzy zahrnuje jak vývoj nových metodik založených na využití komplexů přechodných kovů, tak i organokatalytický přístup. Jsou studovány syntézy přírodních látek a jejich analogů i připravovány další biologicky aktivní sloučeniny. Řada projektů je logicky směřována do oblasti farmakologické a medicinální chemie.

Materiálový výzkum

Na katedrách anorganické, organické i fyzikální chemie jsou studovány nové materiály pro technické a technologické aplikace. Jedná se např. o nové materiály pro optické a magnetické aplikace a fotokatalýzu, funkční nanomateriály či speciální polymery. Syntéza a studium fyzikálních vlastností nových materiálů je doprovázena i přístupy teoretické chemie, které dané vlastnosti vysvětlují či predikují.

Modelování vlastností nanomateriálů

Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí materiálového výzkumu je příprava a charakterizace nových materiálů s alespoň jedním rozměrem ve škále nanometrů. Tyto materiály vykazují řadu zajímavých vlastností (elektrických, magnetických, strukturních či katalytických) a veliký aplikační potenciál. Výzkum je zaměřen hlavně na studium zeolitů, kordinační polymery, různé formy aktivního uhlíku a tzv. hybridní materiály.

Organoprvková chemie a katalýza

Tým zabývající se organoprvkovou chemií a katalýzou se soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

Fyzikální organická chemie

Výzkumný program laboratoře fyzikální organické chemie je zaměřen na studium elementárních kroků v organických a organokovových reakcích pomocí metod hmotnostní spektrometrie, iontové spektroskopie a kvantové chemie. Cílem je prohlubování celkového porozumění reakčním mechanismům a formulování nových obecných konceptů v organické a organokovové reaktivitě.

A mnoho dalších

Viz seznam vědeckých týmů na fakultních webových stránkách.

"Když budete mít na praktiku podezření, že v tom máte palladium, tak na to, prosím vás, zapomeňte. Při analýze zvažujte i pravděpodobný rozpočet praktika."

— Ivan Jelínek, přednáška z analytické chemie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením