Chemie a fyzika materiálů

"Pevné látky stvořil Bůh zatímco jejich povrchy jsou dílem ďábla"
— Linus Pauling

Chemie a fyzika materiálů

Bakalářský studijní program Chemie a fyzika materiálů je zaměřený na velmi perspektivní oblast chemie, kde dochází k překryvu chemie s fyzikou a materiálovými vědami. Tato atraktivní vědecko-výzkumná oblast kombinuje možnosti chemie při přípravě nových pokročilých materiálů pro aplikace využívající např. jejich výjimečné elektromagnetické, optické a fotochemické charakteristiky s detailním pochopením jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Co se naučím

Absolvent bakalářského studijního programu Chemie a fyzika speciálních materiálů získá ucelené teoretické i praktické znalosti z obecné, anorganické, fyzikální, analytické, organické a makromolekulární chemie společně s velmi solidním matematickým a fyzikálním základem (spolupráce s MFF UK). Díky kombinaci teoretických a praktických předmětů z oblastí chemie a fyziky jsou absolventi připraveni především na vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálových věd. Bakalářské práce jsou s ohledem na osobní preference studenta a výzkumnou tématiku jednotlivých skupin především směřovány na přípravu speciálních materiálů (nanomateriálů) a na pokročilé techniky jejich fyzikálně-chemické charakterizace.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou připravováni na uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech, ale i v laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním speciálních materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Jejich předností je schopnost predikce přípravy a charakterizace speciálních materiálů se znalostmi a pochopením podstaty jejich fyzikálních vlastností. Velký důraz je u absolventů kladen na osvojování si znalostí a dovedností nezbytných k samostatnému výzkumu, organizování a vedení pracovních skupin.

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Díky kombinaci základních (povinných) předmětů a široké paletě volitelných předmětů a kurzů může absolvent programu Chemie a fyzika materiálů pokračovat v navazujícím magisterském studiu jakéhokoliv chemického zaměření, zvláště pak v pokračujícím magisterském studiu stejnojmenného programu. Absolventi jsou v magisterském stupni studia připravováni především na samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v interdisciplinárních oborech materiálové chemie a fyziky v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

47,6 %
úspěšnost přijetí
5
zapsaných
2016
rok otevření oboru
199 cm
výška garanta oboru

Studijní zázemí

Výuka tohoto studijního programu, obdobně jako dalších chemických programů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením