Obor

Biochemie

"Největší tragédie vědy je, že ošklivá fakta zabíjejí krásné hypotézy."
— Thomas Henry Huxley

Biochemie

Bakalářský obor Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného oboru, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete sestavit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Co se naučím

Kromě znalostí z biochemie získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti i z ostatních chemických oborů (anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární chemie) a z některých oborů biologických (buněčná biologie, fyziologie, imunologie, genetika). Získáte i teoretické základy biomedicínských oborů.

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho budete moci působit i v klinických laboratořích lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí.

"Lék nebo droga je taková substance, která po injekci do králíka vyvolá vědeckou publikaci."

— Albert Szent-Györgyi

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobrý základ pro navazující magisterské studium Biochemie, ale budete moci navázat i studiem ostatních chemických nebo příbuzných biologických oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

66,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
46
zapsaných
v roce 2017/2018
–196 °C
teplota ve
skladovacích boxech
162
počet kroků do menzy

Studijní zázemí

Výuka tohoto oboru, obdobně jako dalších chemických oborů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy katedry biochemie

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry biochemie je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru. Mezi absolveny Biochemie na Přírodovědecké fakultě UK tak patří např. dva z nedávných předsedů Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. Absolventem oboru Biochemie je i současný ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

"Virus je špatná zpráva zabalená v bílkovině."

— Jan Konvalinka, přednáška z biochemických základů biomedicíny

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením