Ekologická a evoluční biologie

"The love for all living creatures is the most noble attribute of man."
— Charles Darwin

Ekologická a evoluční biologie

Tříletý bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity. Program se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie, například populační biologii, ekologii společenstev či krajinné ekologii. Cílem tohoto programu je připravit studenty zejména pro navazující magisterské studium v příbuzných biologických a ekologických oborech.

Co se naučím

V rámci bakalářského studia získáte komplexní vzdělání v biodiverzitě organizmů a ekologii jejich populací a společenstev, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik, apod.). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolváním tohoto studijního programu se stanete odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev, a kvantitativní interpretaci ekologických dat. Dobře se uplatníte na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru, zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity.

"Evolution could so easily be disproved if just a single fossil turned up in the wrong date order. Evolution has passed this test with flying colours."

— Richard Dawkins

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Budete mít dobré předpoklady pro navazující magisterské studium v ekologických a evolučních programech i programech příbuzných.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

53,1 %
úspěšnost přijetí
49
zapsaných
5
počet bio zákusků
v bistru Živina
2,5 mil.
počet položek v Herbářové sbírce PřF UK

Studijní zázemí

Podobně jako u ostatních biologických programů výuka v semestru zahrnuje přednášky, praktická cvičení a semináře. Oproti ostatním biologickým programům probíhá ovšem výuka ekologické a evoluční biologie ve zvýšené míře také v terénu formou kurzů věnovaných biodiverzitě rostlin, živočichů i hub, a dále ekologii populací a společenstev. V rámci volitelných předmětů jsou vypisovány další, úžeji zaměřené terénní kurzy. 

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Když přinesou guláš a vy o něj budete kompetovat se svými spolužáky, můžete zaujmout dvě strategie - buď budete jíst co nejrychleji, nebo nejdřív sníte všechny spolužáky a pak na vás zbyde i guláš - tak to dělá třeba štika"

— Jindřich Duras, přednáška z ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store