Ekologická a evoluční biologie

"The love for all living creatures is the most noble attribute of man."
— Charles Darwin

Ekologická a evoluční biologie

Tříletý bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity. Program se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie, například populační biologii, ekologii společenstev či krajinné ekologii. Cílem tohoto programu je připravit studenty zejména pro navazující magisterské studium v příbuzných biologických a ekologických oborech.

Co se naučím

V rámci bakalářského studia získáte komplexní vzdělání v biodiverzitě organizmů a ekologii jejich populací a společenstev, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik, apod.). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Absolváním tohoto studijního programu se stanete odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev, a kvantitativní interpretaci ekologických dat. Dobře se uplatníte na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru, zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity.

"Evolution could so easily be disproved if just a single fossil turned up in the wrong date order. Evolution has passed this test with flying colours."

— Richard Dawkins

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Budete mít dobré předpoklady pro navazující magisterské studium v ekologických a evolučních programech i programech příbuzných.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

47,8 %
úspěšnost přijetí
52
zapsaných
5
počet bio zákusků
v bistru Živina
2,5 mil.
počet položek v Herbářové sbírce PřF UK

Studijní zázemí

Podobně jako u ostatních biologických programů výuka v semestru zahrnuje přednášky, praktická cvičení a semináře. Oproti ostatním biologickým programům probíhá ovšem výuka ekologické a evoluční biologie ve zvýšené míře také v terénu formou kurzů věnovaných biodiverzitě rostlin, živočichů i hub, a dále ekologii populací a společenstev. V rámci volitelných předmětů jsou vypisovány další, úžeji zaměřené terénní kurzy. 

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Když přinesou guláš a vy o něj budete kompetovat se svými spolužáky, můžete zaujmout dvě strategie - buď budete jíst co nejrychleji, nebo nejdřív sníte všechny spolužáky a pak na vás zbyde i guláš - tak to dělá třeba štika"

— Jindřich Duras, přednáška z ekologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením