Biologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

"He who understands baboons would do more towards metaphysics than Locke."
— Charles Darwin

Biologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Cílem tříletého bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout odborný předmětový základ, na kterém lze stavět při dalším studiu zvoleného navazujícího magisterského programu. Biologii zaměřenou na vzdělávání lze studovat "jednooborově" nebo jako "dvouobor" s další vybranou pedagogickou aprobací, a to v tzv. sdruženém studiu, kdy jsou vyhlašovány pevné kombinace programů. Biologii lze studovat s chemií, geografií, matematikou nebo fyzikou (spolu s MFF UK) nebo geologií, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci. Mimo odborný základ ze zvoleného oboru získáte i základy pedagogiky, psychologie a didaktiky. V rámci navazujícího magisterského programu se pak můžete specializovat na učitelství a didaktiku biologie (spolu s druhým vybraným oborem), případně na některou z odborných biologických disciplín.

Co se naučím

Studium tohoto programu vás vybaví hlubšími odbornými znalostmi z jednotlivých biologických oborů, které se naučíte je propojovat a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Zároveň získáte vstupní informace o školském systému a biologickém vzdělávání v ČR. Nejpozději v rámci třetího ročníku si pak zvolíte téma své bakalářské práce, přičemž pro dvouoborové studium platí, že bakalářskou práci píšete jednu, pouze z jednoho zvoleného oboru.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění jako asistenti učitele či lektoři zájmových kurzů a volnočasových aktivit. Budete také plně připraveni pro další studium zaměřené na vzdělávání ve zvolených aprobačních předmětech. Dále můžete nalézt uplatnění také v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na vzdělávání pro oblast přírodních věd. Vzdělání je možné rozšířit i o další kompetence související s oborem (např. certifikovaný kurz zdravotník zotavovacích akcí, apod.).

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Můžete dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu orientovaném na učitelství biologie nebo biologii, případně druhý aprobační obor. Jednou z výhod dvouoborového studia je, že po jeho absolvování budete mít širší vzdělání než jednooboroví kolegové, což poskytuje určitou výhodu při dalším uplatnění. Například absolvent bakalářského stupně studia biologie-chemie může pokračovat jak v navazujícím magisterském studiu učitelství biologie-chemie, tak ve studiu odborné biologie nebo odborné chemie.

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Obor v číslech

66,3 %
úspěšnost přijetí
50
zapsaných
27
počet trepanovaných lebek ve sbírce Hrdličkova muzea člověka PřF UK
369282
počet žáků na středních školách v ČR

Studijní zázemí

Podobně jako u ostatních biologických programů nebo oborů výuka v semestru zahrnuje přednášky, praktická cvičení a semináře. Přednášky probíhají v moderně zařízených učebnách a jsou soustředěny do jednotlivých historických budov přímo v areálu Albertova. Důležitou a nedílnou součástí výuky jsou praktická laboratorní a terénní cvičení, která vás naučí aplikovat získané teoretické znalosti v praxi. Laboratorní výuka probíhá v moderních laboratořích se špičkovým přístrojovým vybavením, terénní výuka pak na terénních stanicích Univerzity Karlovy v krásném přírodním prostředí v Čechách i na Moravě.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Absolventi programu se věnují především poslání, pro které se rozhodli, když do programu nastupovali – tedy učí na základních a středních školách po celé České republice, a to na různých pozicích v hierarchii škol (od učitelů až po ředitele těchto institucí). Také organizují mimoškolní zájmové činnosti, jako např. Biologickou olympiádu. Mezi výzkumná témata, kterými se v oboru vzdělávání v biologii pracovníci Přírodovědecké fakulty zabývají, patří například implemetace nových biologických poznatků do výuky, či význam praktického vyučování pro žáky.

"Takže až vám jednou tchýně nebude chtít pohlídat děti, řekněte jí: Jediný evoluční důvod, proč se dožíváš věku po menopauze je, abys mi pomohla vychovat co nejvíc dětí."

— Jan Černý, přednáška z histologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením