Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 29. února 2024. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 880 Kč.

nejpozději do

29. února 2024

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 10.–14. června 2024, náhradní termín je 19.–21. června 2024. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Ke studiu této specializace budou studenti přijímáni na základě písemného testu a ústního pohovoru. Test se týká humanitní části a je zaměřený na dějiny, archeologii a kulturu starověku, geografii Středomoří, schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl a na jazykové předpoklady. Ústní pohovor ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí pohovoru je motivační část, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Test z dějin starověku

Test se skládá z následujících bodů:

  1. orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů)
  2. dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)
  3. archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)
  4. schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)
  5. jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek.Dva jazyky si uchazeč volí během písemné zkoušky z následujících možností: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)

(doba trvání: 60 minut)

Možnosti prominutí zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tématikou (Kamenožrout)

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2018

20 %
úspěšnost přijetí
2
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních oborů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních oborů.

KALENDAR-REKORDY-tyden18-uraninit.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz