Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 29. února 2024. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 880 Kč.

nejpozději do

29. února 2024

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z chemie. Navštěvovat můžete také cyklus přednášek Pokroky v biologii nebo přípravné kurzy z geografie a demografie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z chemie, biologie, matematiky, geografie a demografie.

Matematika rozšiřující
Matematika je klíčovým předmětem pro většinu oborů, studovaných na Přírodovědecké fakultě UK. Zkouška Matematika rozšiřující není fakultou vyžadovaná a její výsledky se nijak neodrazí v průběhu přijímacího řízení. Zkouška je však doporučená pro všechny, kdo by chtěli před podáním přihlášky otestovat své znalosti. 

Přípravný kurz z chemie

Kdy: od 20. ledna do 04. května 2024
Cena: 3600 Kč

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 10.–14. června 2024, náhradní termín je 19.–21. června 2024. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní program Chemie je písemná a tvoří ji test z chemie.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší informace najdete na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Test z chemie

Přijímací test z chemie obsahuje otázky ze základních znalostí jednotlivých chemických disciplín v rozsahu gymnaziálního učiva, a otázky zjišťující zájem o obor.

Modelové otázky

Možnosti prominutí zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2022

62,8 %
úspěšnost přijetí
23
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních programů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních programů.

DSC-6132.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz