Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Studijní plán magisterského programu "Ochrana životního prostředí" umožňuje prohloubení znalostí získaných během bakalářského studia a specializaci posluchačů v některém z hlavních směrů environmentální problematiky: atmosféra a ochrana ovzduší, ochrana a využívání vodních zdrojů, aplikovaná ekologie a ochrana přírody, studium biologické diverzity, rekultivace a revitalizace, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, kontaminace a analýzy složek prostředí, zdravotní aspekty ochrany prostředí a další. Téma diplomové práce je možno vybrat především z nabídky vědeckopedagogických pracovníků ústavu, ale i z nabídek spolupracujících institucí, zejména Akademie věd České republiky, či některých odborných pracovišť resortních ústavů (např. Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM).

Kde se
uplatním

Absolventi se uplatňují ve státní správě, soukromé konzultační a expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jsou připraveni účastnit se i přípravy plánů a strategií v oblasti ochrany životního prostředí na národní a regionální úrovni. Úspěšní absolventi magisterského studia se zájmem o badatelskou práci se mohou ucházet o doktorské studium v rámci nově akreditovaného programu „Environmentální vědy“.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor