Magisterské studium na Ústavu pro životní prostředí

Ochrana životního prostředí

Studijní plán magisterského programu "Ochrana životního prostředí" umožňuje prohloubení znalostí získaných během bakalářského studia a specializaci posluchačů v některém z hlavních směrů environmentální problematiky: atmosféra a ochrana ovzduší, ochrana a využívání vodních zdrojů, aplikovaná ekologie a ochrana přírody, studium biologické diverzity, rekultivace a revitalizace, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, kontaminace a analýzy složek prostředí, zdravotní aspekty ochrany prostředí a další. Téma diplomové práce je možno vybrat především z nabídky vědeckopedagogických pracovníků ústavu, ale i z nabídek spolupracujících institucí, zejména Akademie věd České republiky, či některých odborných pracovišť resortních ústavů (např. Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM).

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg