Učitelství geologie pro střední školy (dvouobor)

Učitelství geologie pro střední školy (dvouobor)

Dvojaprobaci Učitelství geologie pro SŠ lze studovat v kombinaci s biologií, s chemií nebo s tělesnou výchovou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci. Vedle rozšíření odborného geologického základu je jeho hlavním posláním vybavit posluchače praktickým aparátem pro výuku geologie. Studijní plán zahrnuje zejména předměty pedagogicko-psychologického bloku a oborových didaktik. Nedílnou součástí jsou pedagogické praxe na základní a střední škole. Ve druhém ročníku je ponechán dostatečný prostor pro zpracování diplomové práce, která může být zaměřena didakticky, nebo zpracovávat odborné téma z geologie či druhého předmětu.

Kde se
uplatním

Absolvent je plně kvalifikovaný pro výuku geologického učiva v rámci předmětu Přírodopis na ZŠ a předmětu Geologie na SŠ se všeobecným zaměřením (gymnázia) a geologických věd na odborných školách (SOŠ a SOU). Má široké znalosti základů geologických disciplín i znalosti z oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro jeho profesní orientaci. Je také plně schopen působení ve střediscích mimoškolní výchovy, jako jsou centra ekologické výchovy, i v dalších institucích (správy NP a CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu apod.). Vhodně se uplatní rovněž v oblasti pedagogického výzkumu, zejména v institucích zabývajících se přírodovědným vzděláním.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor