Geobiologie

Geobiologie

Geobiologie je nové mezioborové, navazující magisterské studium na geologické a biologické sekci Přírodovědecké fakulty UK. Je zaměřeno na interakci mezi živými a neživými součástmi ekosystémů. V šesti zaměřeních (Evoluce fosilních ekosystémů, Paleobiologické aspekty evoluce organismů, Tafonomie, Historická biogeografie, Kvartérní paleoekologie, Geomikrobiologie bude profilovat absolventy ve vybraných oblastech progresivního přírodovědného oboru geobiologie. Na rozdíl od bakalářského oboru Praktická geobiologie se jedná o čistě vědecky zaměřený obor.

Kde se
uplatním

Absolvent má kvalitní teoretické základy v geologických i biologických vědách, na který navazuje teoretické vzdělání v užším studijním zaměření. Je školen pro základní i aplikovaný výzkum v oblastech na pomezí věd o Zemi a živé přírodě. V základním výzkumu je absolvent připraven zapojit se do výzkumných týmů na pracovištích vysokých škol, AV a rezortních ústavů v zaměřeních: evoluce fosilních ekosystémů , paleobiologické aspekty evoluce organismů, tafonomie, historická biogeografie , kvartérní paleoekologie, geomikrobiologie paleobiologie, evoluční biologie, geomikrobiologie a historická biogeografie. V oblasti aplikovaného výzkumu najde uplatnění zejména v rezortních ústavech ochrany přírody a krajiny.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor