Magisterské studium na geologické sekci

Aplikovaná geologie

Těžištěm programu je aplikace hydrogeologických, inženýrskogeologických a geofyzikálních metod při řešení praktických a výzkumných úloh souvisejících s geologickým prostředím. Jde o vyhledávání a využívání zdrojů vody, nerostných zdrojů a geotermální energie, o průzkum související s ukládáním radioaktivních odpadů nebo geologickým ukládáním CO2. Metody aplikované geologie jsou dále využívány při analýze geologických faktorů životního prostředí a při hodnocení jejich rizik, některé z nich souvisí i s globálními změnami klimatu. Mezi typické úlohy patří řešení sesuvů a dalších svahových pohybů, záplavy, jakost a množství pitné vody, radonové riziko, seismicita apod. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze tří specializací: "Hydrogeologie", "Inženýrská geologie" nebo "Užitá geofyzika".

Geobiologie

Geobiologie je nové mezioborové, navazující magisterské studium na geologické a biologické sekci Přírodovědecké fakulty UK. Je zaměřeno na interakci mezi živými a neživými součástmi ekosystémů. V šesti zaměřeních (Evoluce fosilních ekosystémů, Paleobiologické aspekty evoluce organismů, Tafonomie, Historická biogeografie, Kvartérní paleoekologie, Geomikrobiologie bude profilovat absolventy ve vybraných oblastech progresivního přírodovědného oboru geobiologie. Na rozdíl od bakalářského oboru Praktická geobiologie se jedná o čistě vědecky zaměřený obor.

Geologie

Geologie se zabývá nejen horninovým prostředím, ale i jeho interakcemi s dalšími sférami Země. Studenti jsou tak připravováni k odborné práci sahající od výzkumu procesů v zemském nitru a vzniku geomateriálů (včetně těch, které potřebujeme pro získávání technologicky strategických prvků) až po studium paleoekologie a environmentálních procesů migrace látek v člověkem ovlivněném prostředí (atmosféře, hydrosféře, půdním pokryvu, biosféře). Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu z osmi specializací: "Geologie", "Geodynamika", "Paleontologie", "Geochemie", "Geologie životního prostředí", "Mineralogie a krystalografie", "Ložisková geologie", "Geoarcheologie" (ve spolupráci s FF UK). Jednotlivá školící pracoviště disponují špičkovým přístrojovým vybavením, které je k dispozici studentům v průběhu práce na diplomových projektech. Díky probíhající spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí jsou tak studenti zapojeni do základního i aplikovaného výzkumu v oblasti geovědních i environmentálních oborů.

Hydrologie a hydrogeologie

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Učitelství geologie pro střední školy (dvouobor)

Dvojaprobaci Učitelství geologie pro SŠ lze studovat v kombinaci s biologií, s chemií nebo s tělesnou výchovou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci. Vedle rozšíření odborného geologického základu je jeho hlavním posláním vybavit posluchače praktickým aparátem pro výuku geologie. Studijní plán zahrnuje zejména předměty pedagogicko-psychologického bloku a oborových didaktik. Nedílnou součástí jsou pedagogické praxe na základní a střední škole. Ve druhém ročníku je ponechán dostatečný prostor pro zpracování diplomové práce, která může být zaměřena didakticky, nebo zpracovávat odborné téma z geologie či druhého předmětu.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg