Sociální geografie a regionální rozvoj

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva. V těchto a souvisejících tematických oblastech je věnována pozornost interakcím procesů na různých řádovostních úrovních a v širších environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech řešených problémů. Většina pedagogů je aktivně zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu a též studium integruje přístupy základního a aplikovaného výzkumu a snaží se katalyzovat přenos výzkumných poznatků a dovedností do praxe. Po úspěšném absolutoriu lze pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském stupni studia.

Kde se
uplatním

Absolventi nacházejí pracovní uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru, včetně dalšího uplatnění v akademické sféře. Získávají zaměstnání v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, v poradenských firmách, neziskových organizacích, v různých pozicích v rámci státní správy a samosprávy, ale i v mezinárodních organizacích. Absolventi též mají možnost dalšího rozvoje v rámci navazujícího výzkumně orientovaného doktorského stupně studia.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor