Sociální geografie a regionální rozvoj

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní program Sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v problematice ekonomické geografie a regionálního rozvoje, regionální politiky a územního plánování, studia měst a metropolitních areálů, výzkumu periferních území, cestovního ruchu nebo geografické mobility obyvatelstva. V těchto a souvisejících tematických oblastech je věnována pozornost interakcím procesů na různých řádovostních úrovních a v širších environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech řešených problémů. Většina pedagogů je aktivně zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu a též studium integruje přístupy základního a aplikovaného výzkumu a snaží se katalyzovat přenos výzkumných poznatků a dovedností do praxe. Po úspěšném absolutoriu lze pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském stupni studia.

Kde se
uplatním

Absolventi nacházejí pracovní uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru, včetně dalšího uplatnění v akademické sféře. Získávají zaměstnání v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, v poradenských firmách, neziskových organizacích, v různých pozicích v rámci státní správy a samosprávy, ale i v mezinárodních organizacích. Absolventi též mají možnost dalšího rozvoje v rámci navazujícího výzkumně orientovaného doktorského stupně studia.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

bývalý primátor hl. města Prahy

Chci jít na tento program/obor