Krajina a společnost

Krajina a společnost

Magisterský studijní program Krajina a společnost je zacílen na komplexní porozumění krajině, jejím složkám, vztahům mezi nimi a vývoji krajiny. Představuje průnik společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie), oborů přírodovědných (fyzická geografie a krajinná ekologie) a technických oborů (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ). Student získá teoretické a praktické dovednosti pro sběr a analýzu dat o krajině či jejích složkách pomocí anketních šetření, statistických dat, archivních map a leteckých snímků, geografických informačních systémů a DPZ. Student je připravován k tomu, aby byl schopen definovat hybné síly změn v krajině a prakticky používat nástroje územního a krajinného plánování k usměrnění vývoje krajiny. Do výuky jsou zapojeni jak odborníci z praxe územního a krajinného plánování, tak i hostující profesoři ze zahraničních univerzit. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Nejlepší absolventi navazujícího magisterského studia budou moci pokračovat v doktorských studijních programech, přičemž na toto studium do značné míry navazuje studijní program Obecná geografie.

Kde se
uplatním

Absolvent programu je připravován na uplatnění v řízení a ochraně krajiny ať už ve státní správě (územní a strategické plánování, ochrana přírody a krajiny), v soukromém sektoru (společnosti zabývající tvorbou územně-plánovací dokumentace, krajinných plánů, hodnocením vlivu záměrů na životní prostředí), v neziskových organizacích zabývajících se krajinou, v základním i aplikovaném výzkumu (doktorské studium, akademická i komerční sféra).

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor