Hydrologie a hydrogeologie

Hydrologie a hydrogeologie

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Kde se
uplatním

Absolvent v tomto interdisciplinárně založeném studijním programu získá znalosti o hydrologických procesech ve vazbě na přírodní prostředí i činnost člověka, které mu dají komplexní přehled a umožní odbornou specializaci ve vybrané oblasti.

Studenti vedle výzkumné práce ovládají metody terénního hydrologického a hydrogeologického průzkumu, laboratorní analytické práce z oblasti hydrochemie a hydrofyziky, informační technologie (DPZ, GIS) a metody matematického a numerického modelování hydrologických a hydrogeologických procesů .

Absolventi jsou tak připraveni jak k další výzkumné práci tak jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro praktickou odbornou činnost, kde najdou uplatnění zejména ve sféře státní správy, vodohospodářském managementu nebo v soukromé sféře v oblasti plánování a správy vodních zdrojů.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor