Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský program fyzická geografie a geoekologie umožňuje studentům se profilovat v přírodovědně-orientované geografii a jejich dílčích disciplínách jako jsou geomorfologie, hydrologie, klimatologie, krajinná ekologie a pedologie. Interdisciplinární povaha studia umožňuje studentům komplexně porozumět hlavním současným environmentálním problémům, zejména dopadu klimatických změn na krajinné procesy. Studium je zaměřeno na pochopení přírodních procesů na povrchu Země, jejich interakci s člověkem, zejména se zaměřením na přírodní ohrožení jako jsou například povodně, sucho, sesuvy či extrémní meteorologické jevy. Důraz je kladen na získání pokročilých dovedností v monitoringu povrchových procesů včetně využití geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů. Na zajištění programu se podílejí přední odborníci s mezinárodním renomé z akademické sféry i z praxe.

Kde se
uplatním

Absolventi magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie nacházejí uplatnění v soukromých, veřejných a státních institucích se zaměřením na analýzu a predikci přírodních ohrožení (pojišťovnictví, analýza rizik), využití obnovitelných zdrojů (větrná, sluneční, vodní energie), mapování a analýzu přírodního prostředí (lesnictví, ochrana přírody, sanace a revitalizace území) a management krajiny (krajinné plánování, ochrana životního prostředí). Absolventi se uplatňují také v institucích zabývajících se získáváním dat o přírodě pomocí dálkového průzkumu Země a geografických informačních systémů. Z významných veřejných institucí s množstvím našich absolventů lze zmínit Český hydrometeorologický ústav, Českou geologickou službu, ústavy Akademie věd, Podniky povodí či Agenturu ochrany přírody a krajiny. Naši absolventi se ve svém oboru uplatňují i v prestižních zahraničních institucích.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor