Demografie

Demografie

Studium navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně je otevřené i absolventům jiných příbuzných disciplín (především ekonomie, statistiky, sociologie, historie a dalších). Je zaměřeno na získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky. Studenti se mohou věnovat také práci s odborným statistickým software (SAS, GIS), relačními databázemi apod. Své zaměření si výběrem odborných kurzů z velké části studenti profilují samostatně podle svého zájmu. Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty, studenti se mohou aktivně účstnit odborných stáží nebo zpojit do výzkumu.

This study programme is also available in English!

Graduates of the follow-up Demography Master’s degree programme gain an understanding of demographic concepts and methods, are able to analyse, assess and interpret trends in the demographic development of a particular population, compile demographic development models and suggest population policy strategies. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského studia může navázat doktorským studiem a pokračovat tak vlastní vědeckou kariérou v Česku či v zahraničí. Absolventi zároveň nachází uplatnění nejen ve výzkumu, ale i v aplikované praxi. Velký zájem o demografické odborníky mají tradičně zejména vědecko-výzkumná pracoviště zabývající se společností a lidskými populacemi (od výzkumu ekonomického a sociálního až k výzkumu lékařskému a antropologickému). Demografové stále častěji pracují v oblasti státní správy na všech úrovních (od obecních úřadů po ministerstva a státní statistickou službu) i v soukromém sektoru (výzkumy veřejného mínění, personální agenda velkých podniků, marketing, propagace, banky, pojišťovny).

Co se naučím

Studenti navazujícího magisterského studia se učí dobře rozumět populačním a společenským změnám v širším kontextu, umí demografický vývoj detailně analyzovat pomocí vhodných nástrojů a výsledky pak jasně interpretovat s přihlédnutím k možným budoucím perspektivám či důsledkům probíhajících trendů. Konkrétní skladbu předmětů si studenti z velké míry definují samostatně zcela podle svých zájmů a odborného zaměření.
Kromě čistě demografických kurzů věnovaných jak demografické analýze, teoriím nebo populační politice máte možnost zaměřit se na mezioborový přesah v rámci předmětů statistické, geografické, historické či sociologické povahy. Všechny nástroje a poznatky se naučíte správně aplikovat. Studium završíte vlastním výzkumem zvoleného tématu, který se stane obsahem vaší diplomové práce.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou v Geografické knihovně PřF UK v Praze. Knihovna rovněž disponuje živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty formou bezdrátového připojení. Veškerá prezenční výuka je také pokryta elektronickými verzemi kurzů v prostředí aplikace Moodle, kde jsou k dispozici dalšní materiály, cvičení a podklady pro výuku.

Úspěchy oboru

Řada našich absolventů zastává vedoucí pozice v českých i mezinárodních firmách věnovaných např. marketingovým šetřením nebo analytické činnosti. Mnoho našich absolventů naleznete také ve vedoucích pozicích např. na Českém statistickém úřadu a ve výzkumné praxi jak v Česku, tak ve významných výzkumných centrech po celém světě.

Chci jít na tento program/obor