Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia chemie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku chemie na středních školách. Dvojaprobaci lze studovat v kombinaci s biologií, s geologií, ve spolupráci s MFF UK též s matematikou nebo s fyzikou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. chemie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia učitelství chemie ve výše uvedených oborech je připravit profesionální středoškolské učitele odborně vzdělané v chemii, didaktice chemie, aplikované pedagogice a psychologii a obecných otázkách chemického vzdělávání v úrovni středoškolské i vysokoškolské. Součástí studia je pedagogická praxe uskutečňovaná převážně na gymnáziích. Studenti učitelského studia se mohou v jeho průběhu zapojit do mezinárodních vzdělávacích projektů, do projektů podporovaných z ESF v oblasti zkvalitňování přírodovědného vzdělávání učitelů a studentů středních škol a do projektů zaměřených na vyhledávání a podporu talentovaných studentů pro studium chemie. Mohou též pracovat ve výzkumných týmech oborových chemických kateder.

Kde se
uplatním

Absolvent je kvalifikovaným učitelem chemie (a daného druhého oboru dvojaprobace) pro střední školy. Získal ucelené teoretické a praktické znalosti a dovednosti z chemie – fyzikální chemie, anorganická chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie, z didaktiky chemie a zkušenosti v oblasti pedagogického výzkumu souvisejícího s chemickým vzděláváním. Ovládá na vyšší úrovni ICT. Zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů. Má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat. Získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na středních školách.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor