Organická chemie

Organická chemie

Studium organické chemie zahrnuje získání široké škály informací v oblasti organické chemie, molekulární spektroskopie a v oboru syntézy organických sloučenin. V návaznosti na projekt diplomové práce je následně studium interně zaměřeno do oblasti syntetické chemie, fyzikální organické chemie, bioorganické chemie či syntézy a využití značených sloučenin. Studijní plán je nezávisle na zaměření profilován tak, aby komplexně pokrýval požadavky, kladené na absolventa programu Organická chemie a umožnil jeho vysokou uplatnitelnost jak ve výzkumu, tak i v praxi. Součástí studijního plánu je i nabídka doporučených volitelných předmětů, které pokrývají mezioborové vztahy, především z hlediska biologické aktivity organických sloučenin, interpretace struktury a analýzy složek ekosystému.

Kde se
uplatním

Absolvent programu má pokročilé znalosti organické chemie včetně metod moderní organické syntézy, stereochemie, a mechanismů organických reakcí. Rovněž disponuje teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti identifikace struktuiry organických sloučenin instrumentálními metodami, v oblasti separačních metod a obecně analýzy organických sloučenin. Nedílnou součástí jsou i praktické laboratorní dovednosti a orientace ve světové odborné literatuře a databázích týkajících se oboru. Podle zaměření diplomové práce potom získává speciální znalosti v mezioborových oblastech (anorganická chemie, biochemie, makromolekulární chemie, chemie izotopů nebo biologie). Kompetence jsou především v syntetických a analytických metodách spojených s výzkumem v oboru organické chemie. Využitelnost absolventů programu je směřována především do výzkumné sféry, vývoje prakticky využitelných syntetických metod či analytických aplikací spojených s organickou chemií.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor